Varför Får Jag Ingen Post?

0 Comments

Varför Får Jag Ingen Post
Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

 1. Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.
 2. När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket.
 3. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats,
 4. Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post.

Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen. Mer information om eftersändning När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas.

Brevet återsänds därför till avsändaren. Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev). Läs mer om saknade brev. Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor. Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd, Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen.

Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal. Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord.

I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor. Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren.

 1. I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit “överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service.
 2. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud. Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet.

Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder”.

Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 • Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 • Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören.
 • Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör,
 • PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Shein Leverans?

Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde. När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera “nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

 • Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser.
 • Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar.
 • Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en “nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam, Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats.

På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam. PTS har fattat ett beslut i ett ärende om utdelning av post i ett bostadsområde (som ingår i en samfällighet).

PTS har utrett om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att dela ut post enligt postlagstiftningen. PTS fick in ett antal skrivelser från fastighetsägare i en samfällighetsförening (föreningen) som handlade om att Postnord slutat dela ut post i postmottagarnas brevlådor och istället hänvisat mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.

 1. PTS beslutade att inleda tillsyn för att säkerställa att Postnord uppfyllde sin utdelningsskyldighet i det aktuella området.
 2. Av PTS utredning så framgår det att området i fråga är ett bilfritt område och att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

Av utredningen framgår vidare att Postnord i god tid informerat postmottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och postmottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog med postmottagarna. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

Mot bakgrund av att Normusgärde är ett bilfritt område, att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik och att Postnord i god tid informerat mottagarna och försökt hitta en alternativ lösning för utdelningen, bedömer PTS att Postnord haft fog för att upphöra med utdelning i området och istället hänvisat berörda mottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS har därför bedömt att Postnords agerande i det aktuella ärendet inte strider mot Postnords skyldighet enligt tillämplig lagstiftning. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.

 • Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll.
 • Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.
 • Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats,

Du som postmottagare eller berörd part har en rätt att få information om alla förändringar i utdelningstjänsten i god tid innan förändringen. Nej, Postnord har en skyldighet att följa olika krav i postlagstiftningarna. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.

En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen. Det innebär i praktiken att postmottagare inte har en bestämmanderätt avseende formen för utdelning (exempelvis om utdelning görs med cykel eller bil).

Postnord har därför en rätt att välja vilket utdelningsfordon som bolaget använder i sin utdelning med hänvisning till effektivitet och trafiksäkerhet. Postmottagare har dock en rätt att få information från Postnord (bland annat att få komma med synpunkter, frågor och förslag).

Postmottagare kan behöva vidta åtgärder eller göra insatser för att tillgodose tillhandahållarens förslag till anvisning. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.

You might be interested:  Hur Man Ska Skriva Ett Brev Till En Vän?

Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats, PTS är den myndighet som har ansvar för att bevaka postområdet i Sverige. PTS har ett brett uppdrag och vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra post. PTS arbetar med utöva tillsyn över postlagstiftningen.

Detta betyder att vi granskar att postoperatörerna (de som har tillstånd att bedriva postverksamhet) uppfyller de olika krav som finns i lagstiftningen. PTS kan inleda en tillsyn om vi får signaler på att det förekommer systematiska brister på postmarknaden. Sådana signaler kan vi få till exempel genom vår omvärldsbevakning, via kontakter med operatörerna eller andra aktörer eller genom att det kommer in klagomål till oss från postanvändarna.

Vi samlar löpande in klagomålsstatistik från postoperatörer vilket kan ge oss information om de brister på postområdet som postanvändarna upplever. PTS kan inte göra en juridisk bedömning eller utöva tillsyn över frågor som inte regleras i vår lagstiftning.
Visa hela svaret

Får inte post varje dag?

Vilka dagar kommer posten? – Postutdelning 2021 Under 2021 har PostNord börjat med varannandagsutdelning i delar av Sverige. Om du fortfarande får post hem i brevlådan varje dag beror på var du bor och mer specifikt vilket postnummer du har. Nummer i södra Sverige som börjar på 20 till 29 fick det den 1 februari 2021.3 maj 2021 så får boende i västra Sverige med postnummer från 40 – 51 också utdelning varannan dag.
Visa hela svaret

Vad hände med posten?

Posten – Wikipedia Den här artikeln handlar om postoperatören i Sverige. För den finländska postoperatören, se, För tidningen, se, Posten AB Postens logotyp.556128-6559Huvudkontor, Nyckelpersoner BranschAntal anställda504 – December 2013 HistoriaGrundat ()Grundare Ekonomi ▼ 1,637 miljarder ▲ -1,509 miljarder SEK ▼ -1,089 miljarder SEK ▼ 18,822 miljarder SEK ▼ 2,955 miljarder SEKStrukturÄgareAvdelningarÖvrigtWebbplatsFotnoterSiffror från 2013 års bokslut.

 1. Posten ( Posten AB (publ.) ) var ett bildat 1994, vilket var dominerande och det enda företaget som erbjöd över hela landet.
 2. Föregångare till Posten var, ett statligt med anor som sträcker sig tillbaka till 1636.
 3. Sedan Postverket 1994 har antalet postterminaler successivt minskat, och sedan 2008 var antalet terminaler nio.

Fram till 2009 ägdes företaget direkt av svenska staten, men den 24 juni 2009 skedde ett samgående mellan svenska Posten och,2015 bytte man namn på den svenska verksamheten till (egen stavning: PostNord AB och postnord).
Visa hela svaret

Hur många paket försvinner hos postnord per är?

SverigeNästan 18 000 paket har försvunnit hos Postnord i år. Bara det första elva månaderna rapporterades 17 735 paket som saknade. Men enligt Postnord kommer de flesta paket till slut fram. – Vi har väldigt god kontroll.
Visa hela svaret

Var är postbilen?

Du kan se vilka dagar posten delas ut via vår hemsida här på ditt postnummer: https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-utdelningsdag Om brevbäraren inte har någon post att dela ut till dig så finns det heller inget att leverera när den är förbi din adress. Sök efter utdelningsdag i din region.
Visa hela svaret

När kommer inte posten?

Vi delar ut post ut alla vardagar under hela dagen, vilken tid du får din post beror på om du bor i början eller slutet av brevbärarens tur, det är därför svårt att ge ett exakt svar på när du kommer få just din post. Generellt gäller att du ska ha fått din post innan dagens slut.
Visa hela svaret

Hur ofta får man post i Danmark?

Dansk post bärs ut färre dagar Postlagen i Finland ska förnyas, men i Danmark har man redan enats om hur posten ska fungera. Danska posten räknar med mindre utgifter då de flesta brev nu är långsamma standardbrev som delas ut bara ett par gånger i veckan.17.08.2016 15:26 UPPDATERAD 17.08.2016 16:20 – Vi har avskaffat dag-till-dag-brevet som en del av befordringsplikten. Istället har vi nya standardbrev som delas ut inom fem dagar, säger Carsten Marckstrøm Olesen, chefskonsult vid danska Transport- och byggministeriet.

 • Dag-till-dag-brevet motsvarade det som i Finland kallas förstaklasspost.
 • Omfattningen av befordringsplikten, en del av postens bastjänst, justerades i postavtalet som trädde i kraft i juli.
 • Post Danmark ersatte dag-till-dag-brevet med brevkategorin Quickbrev.
 • Ett Quickbrev kostar hela 27 kronor, cirka 3,60 euro.
You might be interested:  Vad Göra Med Brev Som Kommit Fel?

För att sända ett måste man ta sig till ett postkontor eller en postombudsman. Danskarna kan alltså fortsätta sända snabba brev som bärs ut sex dagar i veckan, också lördagar, men de är klart dyrare och krångligare. Därför kommer de överlägset flesta brev att vara långsamma standardbrev som delas ut bara ett par gånger i veckan.

Danska posten tar också till andra sparåtgärder. Antalet postkontor med fullservice blir färre och kontor med basservice hittas allt oftare i anslutning till livsmedelsaffärer och kiosker. Postutdelningen slopas på enskilda vardagar som infaller mellan helgdagar och veckoslut, som fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag.

Förstaklasspost från andra länder delas ut som långsamma standardbrev. De som vill få breven fram snabbare i Danmark måste betala extra. Danmark är ett av de mest digitaliserade länderna. Antalet brev har minskat med två tredjedelar sedan 2000. För förstaklassbreven har nedgången varit 82 procent.

 1. Danska staten har själv bidragit till utvecklingen.
 2. Danska medborgare ska enligt lag ha en e-brevlåda eftersom myndighetsposten numera är digital.
 3. I undantagsfall kan man få papperspost.
 4. Det nya postavtalet uppfyller kraven i EU:s postdirektiv, som sätter ramarna för medlemsländernas postverksamhet.
 5. Vi hade ett möte med EU-kommissionen för att se över postdirektivets ramar.

Direktivet förutsätter insamling och utdelning minst fem dagar i veckan men det finns inte ett krav om dag-till-dag-leverans, säger Marckstrøm Olesen. Nationella regionala undantag från kravet på femdagarsutdelning är också möjliga, med hänvisning exempelvis till besvärlig geografi.

Italien är ett land där posten inte delas ut alla dagar i hela landet. Danmark är ändå för tätt befolkat och litet för att få begränsa utdelningen, säger Marckstrøm Olesen. – Vi har dispens för utdelningen enbart för några få öar. Dessutom räknar man med att redan de långsammare breven ska ge den betydande spareffekt som vänder resultatutvecklingen för Post Danmark.

: Dansk post bärs ut färre dagar
Visa hela svaret

När kommer mitt brev?

Leveranstider för avtalskunder – 1:a-klassbrev Första alternativt andra vardagen efter inlämning, se även leveranstider för 1:a-klass brevtjänster (pdf) Expressbrev Vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar, se leveranstider för Expressbrev (pdf) Rek Vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar, se leveranstider för 1:a-klass brevtjänster (pdf) Värde Vardagen efter inlämningsdagen, utom i vissa geografiska riktningar, se leveranstider för 1:a-klass brevtjänster (pdf) Ekonomibrev Inom fyra vardagar.
Visa hela svaret

Har min post kommit?

Vi delar ut post dagtid till alla hushåll och företag i Sverige. Här hittar du information om postutdelning och tjänster du kan ta del av för en smidig leverans efter dina behov.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få ett brev på posten?

Leveranstid för Brev – Leveranstiden är olika för olika länder. Inom Sverige är brevet normalt framme inom två vardagar. Europas huvudstäder når du inom 2–5 dagar. Se när ditt brev kan vara framme.
Visa hela svaret

År posten försenad?

Post och paket till andra länder – Många länder stänger ner hela eller delar av sin infrastruktur, just nu till exempel Norge och delar av Finland, på grund av en ökad smittspridning. Det innebär att det kan vara svårt att skicka företagsleveranser, då många butiker och företag också stänger.

 1. Ontrollera att det finns någon som kan ta emot dina företagspaket.
 2. Om du är osäker, vänta hellre med att skicka.
 3. Post och leveranser till privatpersoner påverkas i mindre omfattning, till exempel kan en del norska ombud vara stängda.
 4. Det kan också vara svårt för företagskunder att skicka med vissa tjänster till vissa andra länder, till exempel till Storbritannien.

Postala tjänster, som brev och postpaket utrikes, går i dagsläget fram. Många länder lagrar tillfälligt försändelser som inte kan skickas vidare, men i de fall ett stopp blir långvarigt kan de komma att returneras. Förhållandena kan komma att ändras med kort varsel när olika länder och regioner väljer att stänga ner eller utöka sina restriktioner.
Visa hela svaret