Vad Göra Med Brev Som Kommit Fel?

0 Comments

Vad Göra Med Brev Som Kommit Fel
JYS har delat ut brevet – Ta kontakt med kundtjänsten på JYS för att få ett returkuvert. Med returkuvertet kan du avgiftsfritt skicka det felutdelade brevet tillbaka till JYS.

Läs anvisningarna om att beställa returkuvertet (på finska) Felutdelade brev får inte öppnas. Du kan returnera sådan post också till skattebyrån.

: Har du fått post som inte tillhör dig? Gör så här
Visa hela svaret

Hur skicka brev vidare?

Hur du adresserar en försändelse – Adressen bör placeras i nedre högra delen av kuvertet. En svensk adress till en privatperson består vanligtvis av tre rader: Förnamn Efternamn Gata Gatunummer Postnummer Ort Du behöver inte skriva land i adressen när du skickar inom Sverige.
Visa hela svaret

Varför kommer posten fel?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet. När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats, Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post.

Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen. Mer information om eftersändning När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas.

Brevet återsänds därför till avsändaren. Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev). Läs mer om saknade brev. Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor. Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd, Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen.

Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal. Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord.

I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor. Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren.

I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit “överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

 1. Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud.
 2. Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet.

Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder”.

Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar. Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 • Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 • Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören.
 • Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör,
 • PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post.
You might be interested:  Hur Skriver Man Ett Brev Till Migrationsverket?

Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde. När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera “nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

 • Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser.
 • Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar.
 • Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en “nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam, Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats.

På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam. PTS har fattat ett beslut i ett ärende om utdelning av post i ett bostadsområde (som ingår i en samfällighet).

PTS har utrett om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att dela ut post enligt postlagstiftningen. PTS fick in ett antal skrivelser från fastighetsägare i en samfällighetsförening (föreningen) som handlade om att Postnord slutat dela ut post i postmottagarnas brevlådor och istället hänvisat mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.

 • PTS beslutade att inleda tillsyn för att säkerställa att Postnord uppfyllde sin utdelningsskyldighet i det aktuella området.
 • Av PTS utredning så framgår det att området i fråga är ett bilfritt område och att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

Av utredningen framgår vidare att Postnord i god tid informerat postmottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och postmottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog med postmottagarna. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

Mot bakgrund av att Normusgärde är ett bilfritt område, att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik och att Postnord i god tid informerat mottagarna och försökt hitta en alternativ lösning för utdelningen, bedömer PTS att Postnord haft fog för att upphöra med utdelning i området och istället hänvisat berörda mottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS har därför bedömt att Postnords agerande i det aktuella ärendet inte strider mot Postnords skyldighet enligt tillämplig lagstiftning. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.

Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning. Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats,

Du som postmottagare eller berörd part har en rätt att få information om alla förändringar i utdelningstjänsten i god tid innan förändringen. Nej, Postnord har en skyldighet att följa olika krav i postlagstiftningarna. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.

 1. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.
 2. Det innebär i praktiken att postmottagare inte har en bestämmanderätt avseende formen för utdelning (exempelvis om utdelning görs med cykel eller bil).
You might be interested:  Hur Skriver Man Ett Fullmakt Brev?

Postnord har därför en rätt att välja vilket utdelningsfordon som bolaget använder i sin utdelning med hänvisning till effektivitet och trafiksäkerhet. Postmottagare har dock en rätt att få information från Postnord (bland annat att få komma med synpunkter, frågor och förslag).

 1. Postmottagare kan behöva vidta åtgärder eller göra insatser för att tillgodose tillhandahållarens förslag till anvisning.
 2. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll.
 3. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.

Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats, PTS är den myndighet som har ansvar för att bevaka postområdet i Sverige. PTS har ett brett uppdrag och vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra post. PTS arbetar med utöva tillsyn över postlagstiftningen.

Detta betyder att vi granskar att postoperatörerna (de som har tillstånd att bedriva postverksamhet) uppfyller de olika krav som finns i lagstiftningen. PTS kan inleda en tillsyn om vi får signaler på att det förekommer systematiska brister på postmarknaden. Sådana signaler kan vi få till exempel genom vår omvärldsbevakning, via kontakter med operatörerna eller andra aktörer eller genom att det kommer in klagomål till oss från postanvändarna.

Vi samlar löpande in klagomålsstatistik från postoperatörer vilket kan ge oss information om de brister på postområdet som postanvändarna upplever. PTS kan inte göra en juridisk bedömning eller utöva tillsyn över frågor som inte regleras i vår lagstiftning.
Visa hela svaret

Är det olagligt att öppna sina barns post?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 4:8–9 Brottsbalk (1962:700) (BrB) kan man läsa att det är olagligt att öppna någon annans post olovligen. Det betyder att ingen får öppna din post om du inte gett dem tillåtelse till det. Den person som öppnar någon annans post olovligen kan dömas för intrång i förvar och riskerar böter eller fängelse i högst två år.

 1. Ett krav för att regeln ska vara tillämplig är att brevet var förslutet.
 2. Mamman får således inte öppna post som är adresserad till sonen, även om han är omyndig.
 3. Han måste ha gett samtycke till sin mamma för att hon ska få öppna hans post.
 4. Om det föreligger nöd kan inte mamman dömas för att ha öppnat sonens post i strid mot 4:9 BrB.

Att det föreligger nöd betyder att det finns fara för liv, hälsa, egendom eller annat skyddsvärt intresse, 24:4 BrB, Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,
Visa hela svaret

Var ska man slänga vykort?

Det här ska inte sorteras som tidnings- och returpapper: – Kuvert, Post-it lappar, vykort (brännbart – släng i ditt hushållsavfall!). Omslags-, present- och julklappspapper (lägg i behållaren för pappersförpackningar).
Visa hela svaret

Hur återvinner man kontorspapper?

Tidningar och andra trycksaker Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och andra trycksaker – allt kan återvinnas. I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker.

Allt kan återvinnas. Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning. Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper något som tidigare har sköts av producenterna genom Förpackningsinsamlingen. Hur insamlingen kommer att se ut är olika från kommun till kommun. De flesta kommer inte märka av förändringen, men kolla med din kommun hur det fungerar just hos dig.

Om det finns insamling för tidningar vid eller i din fastighet kan du lämna dem där. På många av kommunernas bemannade återvinningscentraler står också insamlingsbehållare för återvinning av förpackningar och tidningar. Papper som inte ska läggas i behållare för tidningar är till exempel kuvert och inbundna böcker som istället ska slängas som restavfall.

You might be interested:  Vad Kostar En Paket Cigaretter?

Mjölkförpackningar, omslagspapper och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar. : Tidningar och andra trycksaker
Visa hela svaret

Hur skickar man brev till någon som är häktad?

Brev – Den som är häktad eller sitter i fängelse har inte tillgång till internet eller e-post. Du kan däremot skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården. Skriv den intagnes namn tillsammans med häktets eller anstaltens adress på kuvertet.

Om du inte vet på vilket häkte eller anstalt den intagne sitter kan du skriva personens namn och personnummer, om du kan det, på kuvertet med brevet du vill skicka. Personnumret behövs eftersom det kan finnas fler med samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till: Kriminalvården Journalarkivet 601 80 Norrköping Vi skickar sedan vidare brevet till den intagne.

Om du skriver ditt namn och adress på baksidan av det yttre kuvertet skickar vi tillbaka brevet om den du söker inte finns hos oss.
Visa hela svaret

Får man ha sin mobil i fängelse?

Får man ha elektronisk utrustning i fängelset? Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att ha en iPhone eller iPad på anstalt (och även häkten) är inte tillåtet. Detta gäller både intagna och personer som blivit omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

 1. Anledningen till varför det inte är tillåtet med mobiler är för att motverka att en intagen exempelvis planerar nya brott eller kontaktar brottsoffer.
 2. Däremot kan man om intagen få telefontillstånd där man får ringa samtal, men då är det anstaltens särskilda telefoner som används.
 3. Om man skulle bli påkommen med en mobil, bryter man alltså mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten på anstalten.

Detta kan leda till att man får en varning som i sin tur kan förlänga tiden (). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar, : Får man ha elektronisk utrustning i fängelset?
Visa hela svaret

Kan någon annan ta emot paket?

Vanliga frågor för privatpersoner –

Du spårar din sändning genom att fylla i kollinumret i sökfältet överst här på sidan, Om du saknar ett paket eller vara ska du i första hand kontakta företaget som skickade paketet till dig. Har du frågor om ett paket når du oss på 020- 765 000 och gäller det en hemleverans kan du kontakta oss på 08-120 245 24. Om du behöver göra en reklamation – kontakta i första hand företaget som har skickat varan. Kontakta oss på 08-120 245 24 så bokar vi en ny tid. Ja. Personen måste då ta med både din och sin egen legitimation. När du har ett paket att hämta får du en avisering via sms/e-post med en kod och på vilket ombud som ditt paket finns. När du kommer till paketboxen trycker du på “Hämta” i displayen och därefter anger du den kod som du fått. När koden är registrerad öppnas den lucka där ditt paket finns. Möjligheten att välja paketbox som utlämningsställe beror på vilka leveransalternativ som nätbutiken du handlar ifrån erbjuder. Kontakta den aktuella nätbutiken och hör om vilka leveransmöjligheter de erbjuder! Du kan hämta ut ditt paket när du har fått din avisering via sms/e-post, under ombudets normala öppettider. Tyvärr kan vi inte göra detta i dagsläget. Om du inte hämtar ut ditt paket första dagen, får du en påminnelse redan efter en dag. Påminnelsen skickas till det nummer/e-postadress som du angivit i din ursprungliga beställning. Om din kod av någon anledning inte fungerar, kontaktar du kundservice på telefon 020-76 50 00, vardagar kl.8-17. Om ingen lucka öppnas trots att du slagit in din kod enligt instruktioner på displayen, kontaktar du kundservice på telefon 020-76 50 00, vardagar kl.8-17. Om du som privatperson vill boka en leverans av paket eller gods kan detta inte utföras av Bring. Bring hanterar endast leveranser och frakt åt företag. Citymail är inte längre en del av Bring. Du hittar dem numera på Citymail.se. Välkommen att kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Visa hela svaret

Hur skickar jag tillbaka en vara?

Försäkra dig om att du har den förbetalda returetiketten som följer med i paketet. Skicka även med retursedeln om du har den. Returnera din vara i samma påse / låda som den levererades i. Om du inte har originalförpackningen kvar kan du använda någon annan påse eller låda.
Visa hela svaret