Hur Skriver Man Ett Brev Till Lärare?

0 Comments

Hur Skriver Man Ett Brev Till Lärare
Struktur – En del av layouten, men som har med innehållet att göra också, är strukturen. Du måste nämligen välja en lämplig struktur som leder rekryteraren eller din potentiella arbetsgivare genom läsningen och som gör att hen tar in så mycket som möjligt av den information du ger. Vi rekommenderar dig som ska söka jobb inom läraryrket att skriva ditt personliga brev på följande sätt:

Ditt namn och yrkesroll (gärna som en titel). En kort hälsningsfras. En inledning som går rakt på sak. Två eller tre ytterligare sektioner med värdefull och grundad information. En avslutande sektion. En kort avskedsfras och en signatur.

⚠️ Varning: Om du väljer att röra om strukturen ovan kan ditt personliga brev bli svårläst och det kan dessutom orsaka rekryteraren eller arbetsgivaren att missa viktiga punkter. Så följ den så gott du kan!
Visa hela svaret

Har en lärare rätt att ta mobilen?

I skolan har mobiltelefonen blivit en omstridd teknologi, störningarna från dem i klassrummet är omvittnade i media. Men forskningen inom området visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare på gymnasiet använder mobiltelefonerna som verktyg i skolarbetet.

Elevers användning av mobiltelefoner i skolan har sedan slutet av 1990-talet återkommande skapat debatt. Mobbning, fallande resultat och dålig arbetsro i skolan har i debatten ofta kopplats ihop med att elever har mobiltelefoner i skolan.2007 ändrades skollagen med syfte att de störningar i skolmiljön som påstods orsakas av mobiltelefonerna skulle begränsas.

Sedan dess har lärarna haft en tydlig rätt att “omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna”. I skoldebatten som föregick lagen beskrevs mobiltelefonen just som ett sådant föremål.
Visa hela svaret

Får en lärare hålla fast en elev?

När får man använda styrka? – Lagen om grundläggande utbildning ger lärare och rektor rätt att använda maktmedel endast då eleven avlägsnas från klassrummet eller då eleven fråntas ett ämne eller föremål. I övriga situationer kan fasthållande och ingripande i grundläggande rättigheter komma på fråga endast då det gäller nödvärn enligt strafflagen eller i nödlägen då mindre begränsande åtgärder inte kommer på fråga.
Visa hela svaret

Får lärare bära ut elev?

Får du ta hand om mobiltelefoner, knivar och annat? – Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan eller på fritidshemmet. Skollagen anger vad som gäller. Du får inte utöva våld eller tvång vid omhändertagandet.

 • Föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen.
 • Men om eleven har tagit med sig föremålet flera gånger får skolan göra ett undantag och omhänderta föremålet upp till fyra dagar, i avvaktan på att vårdnadshavarna kontaktas.
 • Det gäller även om det är ett föremål som eleven inte bör få tillbaka på grund av dess beskaffenhet.

Om du inte återlämnar föremålet efter lektionen ska du dokumentera omhändertagandet skriftligt. Rektorn, eller den person som rektorn har bestämt, ska snabbt anmäla till polisen om skolan har tagit hand om stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen Länk till annan webbplats. eller hälsofarliga varor. Då får skolan behålla föremålet tills det är avgjort om polisen ska ta det i beslag. Skollagens bestämmelser om omhändertagande av föremål (5 kap.22-24 §§) Länk till annan webbplats. gäller i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Visa hela svaret

Får lärare ge läxor under lov?

Maria Niklasson‎Skolverket. Är det tillåtet för lärare att ge läxor som man måste göra på helger och lov? Ja.
Visa hela svaret

Hur får man respekt som lärare?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se Debatt Det kan inte vara en medborgerlig rättighet att störa undervisningen och behandla lärare och kamrater respektlöst. Vi måste hitta sätt att stoppa oordningen i svenska skolor, skriver Maria Schoeffler, pensionerad lärare och rektor, numera timvikarie.

Maria Schoeffler, pensionerad lärare och rektor 28 maj 2018 J ag läste med stort intresse texten “Vem sköter mitt jobb när jag är sjuk eller vabbar?” på Lärarförbundets hemsida. Jag är en av dem som just sköter detta jobb. Jag är en nyligen pensionerad lärare som lite då och då tar korta vikariat i hela grundskolan.

Det är förstås frivilligt för mig och grundar sig i mitt fortsatta och stora intresse för barn, skola och undervisning, samt en önskan att hjälpa till i lärarbristens Sverige. Under största delen av min lärargärning har jag arbetat på en internationell skola i Frankrike. Vild: Colourbox Jag är både upprörd och bekymrad över det som jag alltför ofta ser och upplever som timvikarie. När jag på morgonen infinner mig på skolorna får jag regelbundet höra att just den klass jag ska vikariera i har problem. Hur kan det vara så? Rollen som vikarie är otacksam då man inte känner eleverna, inte kan deras förnamn och inte känner till rutinerna i klassen.

Den ordinarie läraren har lämnat en planering, men ofta inte tänkt sig in i vikariens situation. Det kan innebära allt ifrån att omfånget på elevernas arbetsuppgifter är otillräckligt och därmed blir alltför snabbt avklarat till att datorer ska användas men nyckel till skåp och koder inte lämnats ut.

Men det som händer gång på gång är att en liten grupp elever konsekvent inte gör det man säger till dem utan vill förhandla sig till något annat, går ut och in genom klassrumsdörren, stör och pratar med sina kamrater och svarar ohövligt på lärarens tilltal.

 1. Det är omöjligt att stoppa eftersom beteendet snabbt sprider sig över hela klassrummet.
 2. Man kan tro att dessa elever bara beter sig så mot vikarien, men så verkar inte alls vara fallet.
 3. I dagens skola finns ju många aktörer i klassrummen och förutom undervisande lärare möter jag bland annat specialpedagoger och fritidspedagoger som deltar i det pedagogiska arbetet.
You might be interested:  Slå In Paket När Pappret Inte Räcker?

De lugna och motiverade barnen vittnar om att det nästan alltid är stökigt, att de behöver hörselkåpor för att arbeta och att de sett fritidspedagogen gråta av vanmakt inför klassen. Ordinarie lärare tackar mig för att jag sätter ner foten och i princip hotar med att gå hem då jag blir totalt respektlöst behandlad av vissa elever.

 1. Ordinarie lärare tackar mig för att jag sätter ner foten och i princip hotar med att gå hem då jag blir totalt respektlöst behandlad av vissa elever.
 2. De säger sig vara lättade över att någon utifrån beskriver hur det är.
 3. Jag får stort tack och beröm om jag någon dag lyckas hålla ordning på någon så kallad problemklass.

När tar de svenska lärarnas tålamod slut? Gång på gång vädjar de vänligt men bestämt om lugn och ordning. Gång på gång tar sig elever rätten att störa, förstöra, ignorera lärarens tillsägelser och inte respektera de klassregler som finns eller den värdegrund som man säger sig värna om.

 • Inte minst inför barn från andra kulturer och skolsystem ger det helt fel signaler att lärarna i den svenska skolan inte möts av respekt för sig själva, sin profession och därmed också för hela skolan av eleverna (och deras föräldrar).
 • Detta måste vi våga prata om, sätta fingret på och finna lösningar till.

Det kan inte vara en medborgerlig rättighet att inte visa hänsyn till lärare och kamrater och att hindra undervisningen.
Visa hela svaret

Får skolan ta mobilen över natten?

Omhändertagande av föremål i skolan Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler får inte inkräkta på fri- och rättigheter. Skolinspektionen har i ett fall funnit att ett allmänt förbud mot att använda mobiltelefoner under skoltid inte är olagligt.

Därmed inte sagt att det alltid är lämpligt i det enskilda fallet. Del 1 Johan är högstadielärare i samhällskunskap och just den här förmiddagen har han förberett en lektion om Sveriges styrelseskick för klass 8b. Men, precis när han ska berätta vad parlamentarism innebär börjar en mobiltelefon ringa i klassrummet.

Johan vänder sig om från tavlan och ser att det är eleven Antons mobil som ringer. Han ber Anton snällt men tydligt att stänga av den under lektionstid, men tio minuter senare börjar det att plinga i den igen. Anton sitter nu och chattar och ljudet från mobilen stör lektionen.

 • Då går Johan ner till Antons bänk, tar mobilen från honom och säger att han får tillbaka den efter att lektionen är slut.
 • Anton blir väldigt upprörd och säger att Johan inte får ta mobilen eftersom det är hans egendom.
 • Anton kräver att få tillbaka sin mobil men Johan förklarar att eftersom mobilen stör lektionen så har han rätt att ta den trots att det är Antons.
You might be interested:  Hur Länge Kör Posten Ut Paket?

Anton protesterar men Johan fortsätter med lektionen. Får Johan omhänderta Antons mobil? Svar: Läraren har rätt att vidta de omedelbara åtgärder som behövs för att upprätthålla ordningen. Om mobilen – eller vilket annat föremål som helst – antingen stör undervisningen eller riskerar att skada någon får läraren omhänderta den till slutet av lektionen eller skoldagen.

 • Det som ligger till grund för beslutet är alltså hur mobilen används.
 • En mobiltelefon som ligger tyst på bänken och inte stör undervisningen är alltså inte okej för läraren att ta, förutsatt att skolan inte har ordningsregler som förbjuder eleverna att ta med mobilerna till lektionen.
 • Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler får inte inkräkta på fri- och rättigheter.

Skolinspektionen har i ett fall funnit att ett allmänt förbud mot att använda mobiltelefoner under skoltid inte är olagligt. Därmed inte sagt att det alltid är lämpligt i det enskilda fallet. Del 2 En annan dag några veckor senare upprepas samma störningsmoment då Anton åter igen använder sin mobiltelefon under lektionen.

Läraren Johan säger till Anton att lämna ifrån sig mobilen, som istället stoppar ned mobilen i sin byxficka och vägrar lämna ifrån sig den. Till slut tar Johan telefonen ur Antons byxficka och tvingas använda viss fysisk kraft för att få bort Antons hand som han håller för fickan. Får Johan agera på detta sätt? Svar: När Anton vägrar och istället utmanar Johan genom att demonstrativt stoppa ned telefonen i fickan uppstår behovet för Johan att upprätthålla förtroendet för sin auktoritet.

Samtidigt får han förstås inte gå utanför ramarna för vad lagen tillåter. Vad Johan gör är rent tekniskt att se som en kroppsvisitation. Det finns inget lagstöd för det. Lärare har inte rätt att gå igenom elevers kläder. Detta gäller i synnerhet när eleven har kläderna på sig.

 • Integritetsintrånget blir då ännu större och Johans ingripande är av dessa skäl olagligt.
 • Det är troligt att Johans agerande straffrättsligt ses som ett ofredande.
 • Visserligen är det enligt Högsta domstolen tillåtet för en lärare att använda vissa former av mildare våld, dock inte misshandel, och tvång för att upprätthålla ordningen.

Detta får dock inte ske i strid med elevernas fri- och rättigheter. Dessutom ska lärarens åtgärder vara nödvändiga och proportionerliga. Läraren ska försöka hitta ett så lindrigt sätt att ingripa på som möjligt. Den åtgärd som skollagen här pekar ut för läraren är att visa ut eleven ur klassrummet.

 • Om det behövs får Johan under sådana omständigheter använda sig av en viss handgriplighet för att föra ut Anton,
 • Del 3 Nästa dag ska Johan fortsätta sin lektion om Sveriges styrelseskick.
 • Det börjar bra och han får till en intressant diskussion med sina elever om vilken procentspärr till riksdagen som är bäst.

En bit in i diskussionen hör Johan en duns och ser att något ramlar ner på golvet. Eleven Ellen sträcker sig ner för att plocka upp det som hon tappat och då ser Johan att det är ett paket med smällare. Han går fram till Ellen och tar smällarna ifrån henne.

 • Precis som Anton dagen innan, blir Ellen upprörd och säger att Johan inte får ta hennes smällare eftersom hon inte gjorde något med dem.
 • Igår hade ju Johan sagt att det var på grund av att mobilen störde som han fick ta den.
 • Smällarna stör ju ingen.
 • Får Johan ta smällarna trots att de inte störde lektionen? Svar: Eftersom smällare är ett farligt föremål får en lärare ta det ifrån en elev även om det inte stör lektionen.

Då spelar det ingen roll hur det används. Det gäller även utanför klassrummet om läraren vet vems föremålet är. Men, det ska fortfarande lämnas tillbaka efter skoldagens slut, Del 4 Ett par dagar senare ser Johan att Ellen har med sig smällarna ännu en gång.

 1. Johan tar dem och Ellen får tillbaka dem när skolan slutar.
 2. Samma sak händer sedan igen och igen.
 3. Den fjärde gången som Johan tar smällarna säger han att Ellen inte kommer att få tillbaka dem.
 4. Istället kommer han att behålla dem och höra av sig till hennes föräldrar.
 5. Är det okej att Johan behåller smällarna även efter att skoldagen slutat? Svar: Numera gäller en 18-årsgräns för att inneha fyrverkerier och det innebär att smällare är förbjudna.
You might be interested:  Tullverket Var Är Mitt Paket?

Läraren bör därför redan första gången agera på detta sätt eftersom det kan finnas särskilda skäl, som det heter i skollagen, att inte återlämna föremålet. Skolstödet i JUNO hjälper dig att fatta beslut i svåra frågor, precis som den här. : Omhändertagande av föremål i skolan
Visa hela svaret

Vad får lärare inte göra mot elever?

Då räknas kränkning – Men det finns fortfarande oklarheter. Det handlar om tillsynsplikten. Lärare har ansvar för att barn varken utsätter sig själva eller andra för fara under skoldagen. Det innebär i praktiken dels att lärare bör agera mot stökiga elever för att skydda resten av klassen, men också att en utvisning ur klassrummet också kan innebära att tillsynen bryts.

Lärarförbundet är positiva till lagändringen, men hade velat se ett förtydligande även av tillsynsplikten. – Det finns fortfarande en gråzon med tolkningsutrymme som gör att lärare kan känna osäkerhet och avstå från att ingripa av rädsla för att bli anmäld, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Rent principiellt kan en lärare som utvisat en elev som sedan skadat sig personligen bli ersättningsskyldig. – Men med tanke på tidigare praxis är det snarare troligt att huvudmannen åker dit för bristande arbetsmiljöansvar, till exempel om barnet skadar sig på skolgården när det inte varit under uppsikt.
Visa hela svaret

Hur får man bort en lärare?

Vad gäller kring inhämtande av yttrande samt informations- och samrådsskyldighet vid avstängning i frivilliga skolformer? – Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning, inklusive avstängning från utbildning med praktiska inslag, ska eleven och elevens vårdnadshavare få möjlighet att yttra sig.

Om det är rektorn som beslutar om avstängningen ska huvudmannen informeras om beslutet. Om eleven är under 18 år och den sammanlagda tiden för avstängning under ett kalenderhalvår inte överstiger två veckor ska socialnämnden informeras. Överstiger den sammanlagda tiden två veckor under ett kalenderår ska samråd ske med socialnämnden innan beslutet fattas.

I ett ärende om avstängning inom komvux ska huvudmannen se till att det finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Utredningen ska inledas omgående och genomföras så skyndsamt som möjligt.
Visa hela svaret

Hur stämmer man en lärare?

Detta händer om du blir anmäld – Om du blir anmäld till Lärarnas ansvarsnämnd kan du efter en prövning få en varning eller bli av med lärarlegitimationen. Detta händer när en anmälan har skickats in. Om någon upplever ett missnöje med en lärare kan en anmälan göras till Skolinspektionen som i sin tur bedömer om en anmälan ska göras till Lärarnas ansvarsnämnd Länk till annan webbplats. (LAN). Nämnden prövar om en lärare ska fråntas legitimationen eller få en varning. Nämnden finns på Skolverket Länk till annan webbplats., men är ett särskilt beslutsorgan som ansvarar för sina egna beslut. Regeringen utser Lärarnas Ansvarsnämnd för tre år i taget. Den består av en ordförande och åtta ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit domare. De övriga ledamöterna ska ha särskild sakkunskap om, och även praktisk erfarenhet av, skol- eller förskoleverksamhet och lärares och förskollärares uppdrag. Länk till annan webbplats. som kan föra ärenden till nämnden. Skolinspektionen tar först emot en anmälan från till exempel rektor, kollega eller en förälder. Därefter avgör Skolinspektionen om ärendet ska anmälas till ansvarsnämnden. Skolinspektionen kan också själv ta initiativ till att få ärenden prövade av nämnden om den till exempel vid skolbesök eller annan tillsyn upptäckt missförhållanden.
Visa hela svaret