Vilket Ansvar Finns Hos En Enskild Näringsidkare?

0 Comments

Vilket Ansvar Finns Hos En Enskild Näringsidkare
Du ansvarar för avtal och skulder Du som är enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Du måste samtidigt ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Ditt personnummer är företagets organisationsnummer.
Visa hela svaret

Vad menas med att en enskild näringsidkare har personligt ansvar?

Ingen juridisk person – En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal.
Visa hela svaret

Varför enskild näringsidkare?

Som enskild näringsidkare kan du lätt utöva småskalig företagsverksamhet som främst baserar sig på din arbetsinsats. Enskild näringsidkare, eller i dagligt tal firmanamn, är den lättaste och smidigaste av alla företagsformer. Det är även lätt, snabbt och billigt att grunda firmanamn.
Visa hela svaret

Är enskild näringsidkare samma sak som enskild firma?

Enskild näringsverksamhet är en företagsform som kan passa dig som ensam ska starta ett mindre företag. Ibland kallas företagsformen för enskild firma.
Visa hela svaret

Vad innebär en enskild näringsidkare?

Du som är enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Du måste samtidigt ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Ditt personnummer är företagets organisationsnummer.
Visa hela svaret

Vad innebär personligt ansvar?

2. Vad innebär personligt betalningsansvar för styrelsemedlemmar enligt aktiebolagslagen och när kan det aktualiseras? – Aktiebolag kännetecknas av att aktieägarna eller företrädarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

 • För att skydda borgenärerna finns det i stället regler för att garantera att bolaget har tillgångar som motsvarar bolagets förpliktelser, bland annat genom kravet på ett intakt aktiekapital i ett bolag.
 • Ravet på aktiekapital är sanktionerat genom att bolagets företrädare, i det här fallet styrelsen, åläggs vissa skyldigheter vid misstanke om att det egna kapitalet är lägre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, för att undgå personligt betalningsansvar.

Personligt betalningsansvar kan även uppkomma när ett bolag saknar utmätningsbara medel, om styrelsen inte uppfyller de krav som då aktualiseras. Vid misstänkt kapitalbrist eller avsaknad av utmätningsbara tillgångar är styrelsen skyldig att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning.

 1. För det fall att kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet är lägre än det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen sammankalla en första kontrollstämma.
 2. Vid en sådan har aktieägarna att avgöra om bolaget ska träda i likvidation eller om verksamheten ska fortsätta.
 3. Vid fortsatt verksamhet ska styrelsen inom åtta månader låta upprätta en andra kontrollbalansräkning, låta en revisor granska den samt kalla till en andra kontrollstämma.

För det fall kapitalet inte är återställt vid den andra kontrollstämman ska bolaget träda i likvidation. Vid försummelse ansvarar styrelseledamöterna personligen och solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består.
Visa hela svaret

Vad är risken med enskild firma?

Nackdelar med en enskild firma: –

Kan vara svårt att hålla isär sin personliga ekonomi från företagets ekonomi.Den enskilda firmans namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.En stor nackdel med enskild firma är att ägaren har ett obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser och därmed riskerar allt vad personen privat äger och har.När verksamheten växer är det som regel lämpligt att ombilda till aktiebolag. Att fortsätta med enskild firma när man gör större affärer med kan vara mycket riskabelt.I aktiebolag/förening är företaget eget skattesubjekt (den som ska betala skatt) till skillnad mot enskild firma där det är ägaren som är skattesubjekt.Det finns skattefördelar att ha aktiebolag istället för enskild firman. Läs mer >>

You might be interested:  Vad Är Ett Rekommenderat Brev?

Prisförfrågan Läs mer
Visa hela svaret

Hur sköter man enskild firma?

Vilka mer har nytta av min bokföring? – Förutom att Skatteverket vill ta del av din bokföring så finns det andra viktiga skäl till att bokföra. När du väl kommer igång med din enskilda firma så kommer du kanske behöva köpa in material från leverantörer, hyra lokal eller göra en investering med hjälp av banklån.

Precis som du säljer och utför tjänster åt dina kunder och vill ha vetskapen om att de kommer kunna betala dig i slutändan, så gäller samma sak när det är du som är kund. En leverantör eller bank kan komma att vilja se hur ditt företag mår ekonomiskt innan de vill starta ett samarbete med dig och då är det med hjälp av din bokföring och vidare ditt bokslut som de kan göra detta.

Genom att bokföra kontinuerligt kan du lättare ge en ekonomisk bild av ditt företag för den perioden som efterfrågas. Det är lätt att hamna efter i sin bokföring vilket inte är att rekommendera. Som enskild firma har du lite olika alternativ för att sköta- eller komma igång med din bokföring. Du kan välja att sköta din bokföring själv med hjälp av ett bokföringsprogram, lämna bort den helt till en redovisningsbyrå eller att få hjälp av en redovisningskonsult.

För dig som vill sköta din bokföring helt själv så underlättar det om du har ett bokföringsprogram att sköta din bokföring med. Hade du tänkt att bokföra med hjälp av Excel måste du tyvärr tänka om. Idag får du inte bokföra med hjälp av något där du kan justera i inmatningar efter att du gjort dem. Eftersom skatteverket har regler för hur din bokföring som enskild firma måste göras, är ditt val av bokföringsprogram något du kan spara både tid och pengar på.

Läs mer i vår guide om hur du skall välja bokföringsprogram eller prova SpeedLedger bokföringsprogram – ett molnbaserat program väl anpassat för dig med enskild firma.
Visa hela svaret

Vad ska man tänka på när man startar enskild firma?

När du startar enskild näringsverksamhet ska du ansöka om att bli godkänd för F-/FA-skatt hos Skatteverket. Du kan, men behöver inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket. Om du bara registrerar din enskilda näringsverksamhet hos Skatteverket, har du endast namnskydd för ditt för- och efternamn.
Visa hela svaret

Vem företräder en enskild näringsidkare?

Som enskild näringsidkare är du firmatecknare. Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.
Visa hela svaret

Hur beskattas enskilda näringsidkare?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-24 I en enskild näringsverksamhet betalar du skatt på vinsten i företaget. Du betalar preliminär skatt varje månad med lika stora belopp och skatten stäms av när deklarationen lämnas. Den preliminära skatten kan ändras under året.
Visa hela svaret

Vilken lag gäller för enskild firma?

Här finns lagar och förordningar för enskilda näringsidkare. Bokföringslagen (1999:1078) Lagen (2018:1653) om företagsnamn.
Visa hela svaret

Måste man ha försäkring enskild firma?

Enskild firma eller aktiebolag – Fördelen med en enskild firma är att det är enkelt att komma igång och det finns inget krav på startkapital, alltså lämpar sig enskild firma till lite mindre företag. Den största skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag är att du är personligt ansvarig för det enskilda företaget.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vem Delar Ut Post Från Skatteverket?

Är enskild näringsverksamhet skattesubjekt?

Beskattning av enskild närings­verksamhet – Den enskilda näringsverksamheten beskattas inte eftersom att den inte är ett självständigt skattesubjekt. Inkomsten blir i stället beskattad hos den fysiska personen, det vill säga ägaren och i vissa fall ägarens make, maka eller partner.
Visa hela svaret

Hur fungerar det med enskild firma?

Enskild firma – Vad är en enskild firma? Enskild firma är ett företag som startats och drivs av en privatperson, Det betyder att ägaren själv ansvarar för företagets drift, ekonomi och avtal. Enskild firma kallas även för enskild näringsverksamhet och personen som driver företaget kallas också för enskild näringsidkare. Många som pratar om att starta eget syftar ofta på att starta enskild firma.
Visa hela svaret

Hur grundas företagsformen enskild näringsidkare?

För att bilda en firma behöver du inget separat etableringsdokument, utan det räcker med en anmälan. Som enskild näringsidkare lönar det sig att lämna en anmälan till handelsregistret. En etableringsanmälan är inte nödvändig i alla situationer, men trots det lönar det sig ofta att göra den.
Visa hela svaret

Hur är det att driva enskild firma?

Egenavgifter – När du driver enskild näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna ska täcka din ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och liknande och betalas in i samband med att du betalar skatt.

Skattemässigt räknas dessa också som en kostnad i din verksamhet. Innan skatteberäkningen är klar vet du inte hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret, därför får du göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten. Det finns dock några undantag.

Läs mer om egenavgifter.

Egenavgifter

Det schablonavdrag du gör i årets NE-bilaga måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du då också får dra av de egenavgifter som du verkligen fick betala enligt slutskattebeskedet. Uppgifter om föregående års schablonavdrag för egenavgifter samt betalda egenavgifter enligt slutskattebeskedet hittar du i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller i specifikationen till din deklaration.
Visa hela svaret

Vilket ansvar har den enskilde arbetstagaren?

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Som arbetstagare räknas bland annat elever, värnpliktiga och underkonsulter.
Visa hela svaret

Vem är ansvarig för bolagets skulder?

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof.

Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet. Det begränsade ansvaret medför att det finns en risk att förlustdrabbade företag drivs vidare för länge till nackdel för företagets fordringsägare.

För att motverka sådant missbruk av bolagsformen och för att ge styrelsen i förlustbolag incitament att avveckla verksamheten i tid har det i aktiebolagslagen införts regler om medansvar. Reglerna innebär att styrelseledamöter och aktieägare i förlustbolag kan bli personligt betalningsansvariga om inte vissa handlingsmönster följs.

Reglerna innebär bl.a. att styrelsen i ett aktiebolag, om det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, är skyldig att genast upprätta en kontrollbalansräkning. Hur lång tid styrelsen har på sig för att uppfylla kravet på att “genast” upprätta kontrollbalansräkning kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, men en tumregel är 1-2 månader från att misstanke uppstod.

You might be interested:  Hur Skickar Man Paket Tradera?

Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen genast kalla till en extra bolagsstämma för att pröva om bolaget ska gå i likvidation. På bolagsstämman ska kontrollbalansräkningen läggas fram.

 • Om den kontrollbalansräkning som lagts fram på den första stämman visar att aktiekapitalbrist föreligger, och aktieägarna inte beslutar att bolaget ska gå i likvidation, ska en ny bolagsstämma hållas inom åtta månader från den första stämman.
 • Inför den andra stämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning.

Utvisar kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra stämman inte att aktiekapitalet är helt återställt, är bolaget skyldigt att träda i likvidation. Beslutar bolagsstämman inte om likvidation, är bolagets styrelse skyldig att inom två veckor från att stämman hållits ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i likvidation.

Om styrelsen inte följer det handlingsmönster som beskrivits ovan, genom att inte i tid upprätta kontrollbalansräkning, sammankalla till en första kontrollstämma eller inte ansöka om likvidation för bolaget om det registrerade aktiekapitalet inte är återställt vid den andra stämman, blir styrelsens ledamöter personligt betalningsansvariga för de skulder som bolaget ådrar sig under den tid som underlåtenheten består.

Ansvarsperioden löper fram till dess att styrelsen vidtar den åtgärd som styrelsen är sen med. Det är ett komplext regelverk med snäva tidsfrister som styrelsen i ett aktiebolag har att förhålla sig till. För att undvika att drabbas av personligt betalningsansvar är det viktigt att styrelsen tidigt vidtar åtgärder när företaget börjar gå dåligt.
Visa hela svaret

Vad har arbetsgivare för ansvar?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.
Visa hela svaret

Är man personligt ansvarig i ett handelsbolag?

Personligt och solidariskt ansvar – I ett handelsbolag är bolagsmännen alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.
Visa hela svaret

Vad är för och nackdelar med företagsformen enskild näringsidkare?

Nackdelar med ett kommanditbolag: –

Komplementären har ett obegränsat ekonomiskt ansvar för företagets skulder.Strikt juridisk är det också på det sättet i ett handelsbolag/kommanditbolag att man inte får utträda ur bolaget utan godkännande av alla andra delägare.Beskattning av kommanditbolagets resultat görs i ägarnas privata deklaration. Respektive delägare beskattas för sin del av bolagets överskott under året.Ägarna beskattas även för ex. vinst vid försäljning av aktier.Företagets namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.

Beställ Prisförfrågan Läs mer
Visa hela svaret

När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Du kan bli personligt ansvarig för betalningar – Om du är företrädare för ett aktiebolag kan du bli personligen ansvarig för att själv betala företagets skatter och avgifter. Det kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast den eller de personer som sitter i styrelsen.

 1. Men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare.
 2. En företrädare kan få personligt betalningsansvar om hen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.
 3. För att undvika det ska du ansöka om konkurs i god tid.
 4. Du anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om du i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen.

En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs.
Visa hela svaret

Vem företräder en enskild näringsidkare?

Som enskild näringsidkare är du firmatecknare. Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.
Visa hela svaret