Vad Gör Post Och Telestyrelsen?

0 Comments

Vad Gör Post Och Telestyrelsen
Historik – Det har hänt mycket inom områdena elektronisk kommunikation och post sedan 1992 då PTS bildades.

Nyheter Dokument

Visa hela svaret

Hur jobbar PTS?

PTS arbetar på två sätt för att skapa bättre förutsätt- ningar på marknaderna för elektronisk kommunika- tion och post. Vi arbetar reglerande utifrån lagar och föreskrifter, men vi har också ett omfattande främjande- arbete. I första hand agerar vi genom att analysera och beskriva marknaden, informera och ha dialog.
Visa hela svaret

Är PTS en myndighet?

PTS är en myndighet under Finansdepartementet. PTS leds av en styrelse som tillsätts av regeringen. Generaldirektör för myndigheten är Dan Sjöblom.
Visa hela svaret

Vad innebär PTS?

Historik – Det har hänt mycket inom områdena elektronisk kommunikation och post sedan 1992 då PTS bildades.

Nyheter Dokument

Visa hela svaret

Vem väljer chefen för en myndighet?

Myndigheter På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Ja, jag accepterar kakor. Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet.

Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta.

Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. I många andra länder har ett statsråd makt att direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete. I Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre. Regeringen ansvarar för vem som ska bli chef för en myndighet. : Myndigheter
Visa hela svaret

Måste en myndighet svara?

Förfrågningar ska besvaras utan dröjsmål – Skatteverkets serviceskyldighet regleras i 6 § förvaltningslagen (2017:900), Paragrafen motsvarar 4 § i den tidigare förvaltningslagen (1986:223), se prop.2016/17:180 s.291, I serviceskyldigheten ingår att Skatteverket måste lämna någon form av svar på en fråga, och att svaret ska lämnas utan onödigt dröjsmål ( 6 § FL ).

Skatteverket ska från fall till fall avgöra i vilken omfattning och på vilket sätt frågor från enskilda ska besvaras. I den mån det är möjligt och lämpligt bör Skatteverket lämna svar på frågor som rör verkets verksamhetsområde. Om Skatteverket inte kan eller bör svara på frågan ska verket meddela frågeställaren det.

Att en enskild inte är nöjd med innehållet i ett visst lämnat svar innebär inte i sig att serviceskyldigheten har åsidosatts (se exempelvis JO:s beslut 2009-10-23, dnr 5215-2009 ).
Visa hela svaret

Vad är en myndighet ge tre exempel?

Myndigheter är varaktiga verksamheter med egen instruktion – Statskontoret definierar en myndighet som en varaktig verksamhet med en egen instruktion i förordning eller lag. Till myndigheter under regeringen räknar vi enbart permanenta verksamheter. Statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet.

 • Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet.
 • Vi redovisar inte uppgifter om myndigheter under riksdagen, som till exempel Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen.
 • I vissa delar av redovisningen redogör vi för uppgifter om hela den statliga sektorn, där också myndigheter under riksdagen ingår.

Då framgår det i texten att uppgifterna gäller för hela den statliga sektorn.
Visa hela svaret

Vem får använda VHF?

Vad är en VHF kurs? – Under en VHF kurs får du som deltagare ett certifikat som bevisar att du får hantera en fast eller trådlös VHF-radio ombord på en båt. VHF är en förkortning för Very High Frequence och är en typ av radio som alltså kräver ett särskilt certifikat som kallas för SRC-certifikat.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Hittar Man Försändelse Id?

Måste man ha VHF?

Falsk trygghet på sjön – Båtliv – Medlemstidning för Svenska Båtunionen 118 000 fritidsbåtar har VHF ombord. Men på bara 26 000 av dessa VHF-apparater fungerar den röda nödknappen.92 000 fritidsbåtar färdas därmed på vattnet med falska förhoppningar om att få hjälp i sjönöd när de trycker på den röda nödknappen.

Att knappen inte fungerar beror på att MMSI-nummer och radiotillstånd saknas. En klar säkerhetsrisk, menar Svenska Kryssarklubben och Stockholm Radio, som vill flagga för detta nu under högsäsong för båtsemestrar på sjön. Att det är så här beror på en miss i kommunikationen från myndigheter och de som säljer VHF-radio.

– Det är, som synes, många fritidsbåtsägare som inte känner till detta, 92 000 närmare bestämt. Det är helt orimligt att myndigheterna lägger ansvaret på fritidsbåtsägarna, utan att informera om att man behöver söka tillstånd samt få ett MMSI-nummer från PTS (Post- och Telestyrelsen) för att den röda knappen på sin VHF ska fungera i en nödsituation, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.

 1. Innan Telia 2003 beslutade om att privatisera Stockholmradio hade vi det ansvaret.
 2. Men efter privatiseringen har den “lilla detaljen” om att informera båtägarna fallit mellan stolarna, säger Jens Johansson, vd på Stockholm Radio.
 3. Svenska Kryssarklubben och Stockholmradio önskar att myndigheterna tar sitt ansvar i denna säkerhetsfråga och ålägger de som säljer VHF att informera sina kunder.

– Jag testade i en butik som säljer VHF-radio. Tyvärr informerade ingen om att man måste söka MMSI-nummer och radiotillstånd från PTS för att den röda knappen på VHF:en ska fungera om man behöver hjälp på sjön, avslutar Fredrik Norén, Svenska Kryssarklubben.

 • VHF är en del av ett internationellt nät som även täcker Sveriges kust, samt i Mälaren, Vänern och Vättern.
 • VHF används både av yrkessjöfart och fritidsbåtar.
 • Med VHF har man täckning även där det saknas mobiltäckning.
 • Den röda knappen på VHF: en, kallad DSC (Digital Selective Calling) är en digital VHF-kanal som ingår i ett internationellt system för automatiskt nödlarm.

Det räcker att trycka på den röda knappen för att komma till en räddningscentral, där räddningsledaren ser din båttyp, namn på din båt och var du befinner dig. Inte minst i en stressad situation som i en nödsituation är detta att föredra framför anrop på kanal 16 – Mayday – där du måste säga Mayday tre gånger och ange båtens anropssignal.

 • Den röda knappen kom till efter erfarenheterna från Estonia-olyckan, för att tidigt kunna larma och uppge sin position.
 • För att kunna använda den röda knappen på din VHF behövs radiotillstånd (VHF tillstånd) och ett MMSI-nummer som du ansöker om hos Post- och Telestyrelsen (PTS).
 • Om du nyttjar en VHF (sända) utan att ha ett VHF – certifikat (SRC) och ett PTS-tillstånd bryter du mot lagen om elektronisk kommunikation och tillståndsvillkoren.

Du riskerar böter eller upp till sex månaders fängelse. För att få VHF tilltånd behöver du visa upp att du klarat ett kunskapsprov som heter Short Range Certificate (SRC). År 2000 kom ett nytt krav på kunskap, vilket betyder att de som har gamla VHF-certikat, behöver ta ett nytt SRC-certifikat. Vad Gör Post Och Telestyrelsen : Falsk trygghet på sjön – Båtliv – Medlemstidning för Svenska Båtunionen
Visa hela svaret

Vad kostar tillstånd för VHF?

Hur kommer jag igång med VHF? Alla båtar till sjöss med VHF-radio ombord behöver tillstånd för att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. För att komma igång med din VHF-radio behöver du ansöka om tillstånd hos PTS, – Vad kostar VHF-tillstånd? Ett VHF-tillstånd betalas årligen och kostar 190 kr. Tillstånden utfärdas av Post & Telestyrelsen.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skickar Man Iväg Ett Paket?

När en myndighet gör fel?

När myndigheter eller kommuner har fel När du tycker att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut i en fråga som rör dig, har du rätt att överklaga. Du kanske har ansökt om bilstöd hos försäkringskassan, men fått avslag. Kommunen nekar dig assistans eller så vill du invända mot ett beslut fattat av socialnämnden.
Visa hela svaret

När chefen gör fel?

I bästa fall har din chef inte insett situationen och reagerar därför på ett uppskattande sätt när du påpekar att vissa beteenden inte är okej. Men om du anar att det kommer att bli svårt att föra dialog om saken kan det vara klokt att ta hjälp av kollegor, personalavdelningen eller facket.
Visa hela svaret

Vad har chefen rätt att veta?

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att få ta del av information och orsak bakom den anställdes sjukfrånvaro Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan besvaras frågan genom hänvisning till olika regler som gäller för att kunna få ut sjuklön, detta speglar i sin tur vad arbetsgivaren får och bör fråga efter eftersom dennes skyldigheter i hög grad aktualiseras i samband med detta.

 1. Rättsliga utgångspunkter Av framgår att du som arbetstagare inte är skyldig att uppge på vilket sätt du är sjuk.
 2. Det enda du behöver göra är att försäkra din arbetsgivare om att du inte kan arbeta fullt ut på grund av sjukdom.
 3. Du som arbetstagare ska alltså lämna in en skriftlig försäkran om att du är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön,,

Vid utfärdande av läkarintyg är det vanligt att man bedömer arbetsoförmågan procentuellt, såtillvida att en sjukdom kan påverka arbetosförmågan till 100% exempelvis. Det krävs att sjukdomstillståndet är sådant att det inte är möjligt att ändå fortsätta sitt arbete, för att arbetsgivaren ska förpliktas att betala ut sjuklön är det därför av vikt för denne att veta orsak.

Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (). Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hen är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete. Du som arbetstagare har rätt till ersättning de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod, se,

De första 7 dagarna är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att betala sjuklön, se Av ovanstående kan man sammanfatta läget på följande sätt: En arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du lider av, däremot måste du inte svara på frågan! Din arbetsgivare har inte rätt att vägra sjuklön, om du skulle vägra att ange vilken sjukdom du lider av.

Ytterst har arbetsgivaren tillgång till sjukintyget och kan titta på sjukdomsorsak samt den nedsatta arbetsförmågan. Så som svar på din fråga, din arbetsgivare har rätt att fråga om orsaken till varför du är sjuk, däremot måste du inte svara på frågan. Min rekommendation är dock att du ändå uppger anledningen, så länge sjukdomen inte känns allt för personlig, då en god relation med din arbetsgivare är att föredra.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! : Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att få ta del av information och orsak bakom den anställdes sjukfrånvaro
Visa hela svaret

Vad avses med myndigheternas serviceskyldighet?

Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla. En myndighet ska hjälpa den enskilde så att hen kan tillvarata sina intressen. Hjälpen i fråga ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till bland annat den enskildes behov.
Visa hela svaret

Vem kontrollerar myndigheter?

Justitiekanslern (JK) – Justitiekanslern (JK) är regeringens kontrollorgan för offentlig verksamhet. Detta innebär bland annat att JK har till uppgift att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina åligganden.

JK reglerar också skadeståndskrav från enskilda. JK kan på eget initiativ besluta att granska en myndighet om det på något sätt uppdagats förhållanden som föranleder en granskning. JK:s granskning avser i princip inte sakfrågor. Granskningen är i stället främst inriktad på tillämpningen av gällande regler för hur mål och ärenden ska handläggas.

Justitiekanslerns webbplats
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Skriver Man Ett Personligt Brev På Engelska?

Hur kontrolleras myndigheter?

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt. Kontrollmakten är ett sammanfattande begrepp för riksdagens särskilda möjligheter att granska och kontrollera regeringen och den offentliga förvaltningen. Kontrollmakten består av tre delar:

Parlamentarisk granskning: riksdagsledamöternas rätt att ställa frågor till regeringen, Konstitutionsutskottet s (KU) granskar statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, riksdagens möjlighet att göra en misstroendeförklaring mot regeringens ministrar, m.m. Rättslig granskning: Riksdagens ombudsmän (JO) granskar att myndighet erna behandlar medborgarna i enlighet med lagen. Effektivitetsgranskning: Riksrevisionen granskar vad statens pengar används till och hur effektivt de används.

Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.
Visa hela svaret

Vilken myndighet är störst?

Branschfakta, Statlig sektor Omkring 280 000 personer är anställda inom den statliga sektorn. Den största myndigheten är Polismyndigheten med cirka 35 000 anställda, följt av Försvarsmakten med drygt 24 000 anställda. Andra stora myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Skatteverket som alla har mer än 10 000 anställda. Vad Gör Post Och Telestyrelsen Källa: Partsgemensam statistik från AGV, bearbetad på OFR
Visa hela svaret

Är Försäkringskassan en statlig myndighet?

Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen. I den ingår bland annat ersättningar som barnbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare över hela landet.
Visa hela svaret

Är Skatteverket en myndighet?

Skatteverket
Departement Finansdepartementet
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Ledning myndighetschef
Kommun Sundbyberg
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-5448
Föregångare Riksskatteverket och skattemyndigheterna
Inrättad 1 januari 2004
Generaldirektör Katrin Westling Palm
Instruktion SFS 2007:780 ( lagen.nu )
Webbplats www.skatteverket.se

Skatteverket (tidigare Riksskatteverket och skattemyndigheterna) är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mera.
Visa hela svaret

Är kommuner en myndighet?

En kommun är en regelstyrd offentlig organisation som är anförtrodd myndighetsutövning. Det innebär enligt grundlagen Regeringsformen att all makt utgår från folket, den offentliga makten utövas enligt lagar och beslutanderätten i kommunen utövas av den folkvalda kommunfullmäktige.
Visa hela svaret

Är ett landsting en myndighet?

Offentliga organisationer utgörs av stat, landsting och kommun. Statliga myndigheter styrs av regeringen genom olika uppdrag och kommuner och landsting av folkvalda politiker.
Visa hela svaret

Har myndighet?

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med – undantag för beslutande politiska församlingar – är myndigheter enligt regeringsformen, Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har. Regeringen – men inte riksdagen som är en beslutande politisk församling – myndighet.är För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

 1. Även om staten skulle ha kontroll genom att äga aktierna i ett aktiebolag blir det inte en myndighet även om det skulle ha förvaltningsuppgifter.
 2. Ett exempel är AB Svensk Bilprovning, som alltså inte är en myndighet.
 3. Begeppet förvaltningsmyndighet omfattar alla myndigheter utom regeringen och domstolarna.

Statistiska centralbyrån ( SCB ) ska föra ett register över statliga myndigheter. Enligt registret finns det

Statliga förvaltningsmyndigheter (256 st) Myndigheter under riksdagen (4 st) Statliga affärsverk (4 st) AP-fonder (6 st) Domstolsverket samt domstolar (106 st) Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter (23 st) Lantmäteriet samt lantmäterimyndigheter (20 st) Svenska utlandsmyndigheter (102 st)

Visa hela svaret