Hur Skriver Man Datum I Brev?

0 Comments

Hur Skriver Man Datum I Brev
Exempel på utformning av sifferuppgifter Länk hit – Skriv i första hand datum enligt mönstret “(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret “2013-12-13” eller “13.12.2013”. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte “11-12-13”.

Se till att publiceringsverktyg och applikationer som används på webbplatsen tillåter dessa format. I klockslag ska punkt användas, i andra hand kolon, för att separera timme, minut och sekund. Klockslag och tidsangivelser skrivs i vanlig löptext enligt mönstret “kl.9.00–15.30”. Vid hela timmar behöver minuter inte sättas ut: “kl.9–15”, “kl.9–15.30”.

Nattider föregås normalt av en förtydligande nolla: “kl.01–06”. I listor och tabeller med många tidsuppgifter kan tydlighet och grafisk konsekvens kräva att alla klockslag har samma format med lika antal siffror: “18.30”, “01.35”, “09.00”. För mycket detaljer kan göra information svårare att ta till sig.
Visa hela svaret

Hur skriver man datum 2022?

Så skriver du datum – oavsett var du är i världen – Datum är bäddat för missförstånd eftersom det skrivs på olika sätt i olika delar av världen. Det finns en internationell standard, men inte alla länder följer den. Språkrådet rekommenderar följande:

 • 6 juli 2022 – i löpande text
 • 2022-07-06 och 6.7.2022 – i brev, protokoll och mer formella sammanhang.

Visa hela svaret

Hur skriver man datum bara månad och dag?

ISO 8601 – Enligt den internationella standarden skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2022-12-19 ). Den formen är även, Formen fastställdes ursprungligen den 30 juni 1972. Internetstandarden är baserad på ISO 8601.
Visa hela svaret

Hur förkortar man datum?

Fråga – Hur förbereder jag mina webbsidor för att visa datum i olika internationella datumformat? Webbplatsbesökare som kommer från olika lokaler kan förvirras av hur datum beskrivs. (Översättarens anmärkning: det svenska termen lokal används här som översättning av den engelska locale,) En lokal definierar användarens preferenser för användning av språk, datum, tid, valutor, mått, sortering, etc.) Formatet MM/DD/YY är specifikt för USA.
Visa hela svaret

Hur skriver man ett datum korrekt?

Exempel på utformning av sifferuppgifter Länk hit – Skriv i första hand datum enligt mönstret “(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret “2013-12-13” eller “13.12.2013”. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte “11-12-13”.

Se till att publiceringsverktyg och applikationer som används på webbplatsen tillåter dessa format. I klockslag ska punkt användas, i andra hand kolon, för att separera timme, minut och sekund. Klockslag och tidsangivelser skrivs i vanlig löptext enligt mönstret “kl.9.00–15.30”. Vid hela timmar behöver minuter inte sättas ut: “kl.9–15”, “kl.9–15.30”.

Nattider föregås normalt av en förtydligande nolla: “kl.01–06”. I listor och tabeller med många tidsuppgifter kan tydlighet och grafisk konsekvens kräva att alla klockslag har samma format med lika antal siffror: “18.30”, “01.35”, “09.00”. För mycket detaljer kan göra information svårare att ta till sig.
Visa hela svaret

Hur skriver man datum september?

Dag–månad–år – Datum bör skrivas i formatet dag–månad–år, som är det internationellt sett mest gångbara sättet att skriva. Dagen och året skrivs med siffror och månaden med bokstäver. Kom ihåg att månader skrivs med små bokstäver, till skillnad från i engelskan, där månaden inleds med versal.
Visa hela svaret

Hur skriver man veckodag och datum?

Räkneord och datum – Institutet för de inhemska språken Reuters ruta 11/1 1991 När skrivs räkneord med siffror, när med bokstäver? Är det någon skillnad mellan olika typer av text? Håller den gamla regeln att man skriver lördagen den 5 januari men lördag 5.1? Nittonhundranittioett En tumregel är att räkneord alltid skrivs med siffror när det är fråga om statistik eller motsvarande matematiska angivelser.

 1. Det innebär bl.a.
 2. Att man alltid använder siffror i samband med måttenheter skrivna som förkortningar eller symboler, t.ex.2 m, 7 min och 10 kg.
 3. Detsamma gäller förkortningen st., förkortade myntenheter och tecknet %: 7 st.
 4. À 9 mk, 6 %.
 5. Också vid numrering används siffror: rum 12, klass 8, nr 3.
 6. Siffror används vidare vid statistiska och liknande jämförelser: av 50 testade apparater visade sig 3 vara helt odugliga medan 8 hade mindre fel.

I vanlig löpande text används i övriga fall bokstäver för antal upp till tolv och i många fall ännu fler: bara tre av mina arbetskamrater röker, min farfar hade elva syskon, hon är en av de aderton i Svenska Akademien. Detta gäller också tillsammans med måttenheter o.dyl.

Som skrivs ut oförkortade: det är tolv kilometer till närmaste stad, jag kommer om tjugo minuter. Man kan alltså skriva 12 km, 12 kilometer och tolv kilometer, men inte “tolv km”. Också tusen och miljoner skrivs ofta med bokstäver: tusen och en natt, flera miljoner mark. Miljoner och miljarder kan bra kombineras med ett föregående tal skrivet med siffror, t.ex.258 miljoner mark, 4,5 miljarder kronor.

You might be interested:  Hur Länge Kan Man Ha Eftersändning Av Post?

Däremot brukar man inte kombinera tusen med en föregående siffra (“12 tusen”). När det gäller skrivning av datum stämmer det att det finns en gammal regel som säger att ordet den skrivs ut när månaden skrivs med bokstäver: fredagen den 11 januari 1991.

Ett sådant sätt att skriva datum med både bokstäver och siffror kallas med ett fint ord alfanumeriskt, och det är det skrivsättet som i första hand rekommenderas i löpande text. Framför allt i brevhuvud, tabeller, program o.dyl. använder man vanligen ett rent numeriskt skrivsätt, dvs. man skriver också månaden med siffror: 11.1.1991 eller 11/1 1991.

I den mån man skriver ut veckodagen står den vanligen i obestämd form: fredag 11.1.1991. Observera att punkt i svenskan sätts ut bara mellan siffror (dvs. mellan dag och månad och mellan månad och år). Vi skriver alltså t.ex.11–12.1 och 3–4.2.1991. I det här avseendet skiljer sig svenskan från bl.a.

 • Finskan, danskan och norskan; i dessa språk skriver man 11.–12.1.
 • Och 3.–4.2.1991, och punkt efter datum används också när man skriver alfanumeriskt (11.
 • Tammikuuta, den 11. januar).
 • Att svenskan här går sin egen väg beror på att vi inte heller i övrigt skriver punkt efter ordningstal, utan antingen kolon följt av ordningstalets sista bokstav (1:a, 3:e, 22:a) eller, när det av sammanhanget är klart att det är fråga om ett ordningstal, bara siffran: 3 våningen, 2 uppl.

Ytterligare ett sätt att skriva datum är det som rekommenderas som s.k. internationell standard, dvs. typen 1991-01-11. Det är onekligen logiskt och klart, men trots sin status av standard används det relativt begränsat i världen. Ett av de få länder där det har slagit igenom rätt väl är Sverige.

 • Den huvudsakliga orsaken till att det inte har fått en mera allmän spridning är uppenbarligen att det inte motsvarar det sätt på vilket man av tradition har angett datum på naturligt talspråk inom respektive språkområde.
 • Vi kan säga både den elfte januari nittonhundranittiett och elfte i första nittonhundranittiett, men det går inte gärna att i löpande tal säga “nittonhundranittiett januari elva” eller “nittonhundranittiett ett elva”.

Särskilt krångligt är det att tolka tidsintervall som är angivna på det sättet, t.ex.1991-01-08-01-11, 1991-01-09-02-10 (med två bindestreck mellan datumen). Åtminstone i löpande text är det därför skäl att hålla sig till de traditionella sätten att ange datum, i första hand det alfanumeriska av typen fredagen den 11 januari.
Visa hela svaret

Hur skriver man 2022 med bokstäver?

Hur skriver jag datum rätt? – Att det ofta blir fel när man skriver datum beror ofta på att det finns olika sätt att skriva datum i olika delar av världen. Här är reglerna:

I löpande text skrivs datum: 10 maj 2022 Enligt internationell standard ISO 8601 ska datum som inte skrivs i löpande text, t.ex. I listor, avtal och brev, skrivas: 2022-05-10 eller 2022.05.10 Utanför norden och EU kan formen variera, använd då formatet: 10 maj 2022, Förkorta aldrig årtalet, då det kan misstolkas som månaden eller dagen.

Visa hela svaret

Vad är det för datum i dag?

Datums information (Sverige) Idag är det den 354 dag av 2022 och den 51 tisdagen. Det är 11 dagar kvar av 2022.
Visa hela svaret

Hur skrivs bäst före datum?

Minsta hållbarhet (bäst före) – Med minsta hållbarhet menas den dag fram till vilken ett livsmedel som förvarats på lämpligt sätt har kvar de särskilda egenskaper som det normalt förknippas med. Se artikel 2.2. r i förordning (EU) nr 1169/2011. Datum för minsta hållbarhet ska anges med uttrycket “bäst före,”, när datumet inkluderar uppgift om dagen, eller “bäst före utgången av,”, i övriga fall.

 • En förpackning är märkt med bäst före 12 11 21. Det betyder att livsmedlet ska ha kvar sina särskilda egenskaper, om det har förvarats på lämpligt sätt, till och med den 12 november 2021.
 • En förpackning är märkt med bäst före utgången av 1121. Det betyder att livsmedlet ska ha kvar sina särskilda egenskaper, om det har förvarats på lämpligt sätt, till och med den 30 november 2021.

Om det behövs ska datum för minsta hållbarhet åtföljas av en anvisning om förvaring som ska följas för att livsmedlet ska hålla sig under den angivna perioden. Anvisningen ska anges efter och i nära anslutning till datumet eller till den hänvisning som anger var datumet står skrivet.

Se punkt 1 b i bilaga X till samma förordning. Uppgift om datumet ska anges med dag, månad och år i nämnd ordning. Månad kan anges med siffror, månadens hela namn i bokstäver eller med de tre första bokstäverna i månadens namn. Exempel på datummärkning, med datum angivet enbart med siffror Bäst före 10 11 21 Det kan bli tydligare för konsumenterna om månaden skrivs med bokstäver, “bäst före 10 nov 21”, eller hela årtalet skrivs med fyra siffror, “bäst före 10 11 2021”.

För livsmedel med en minsta hållbarhetstid om högst tre månader räcker det att ange dag och månad. Exempel på datummärkning av livsmedel med hållbarhet på högst tre månader:

 • Bäst före 10 08
 • Bäst före 10 augusti
 • Bäst före 10 aug
You might be interested:  När Införs Avgift På Paket Från Kina?

För livsmedel med längre minsta hållbarhetstid än tre månader, men högst 18 månader räcker det att ange månad och år. Exempel på märkning av livsmedel med hållbarhet mellan tre och 18 månader:

 • Bäst före utgången av 08 21
 • Bäst före utgången av aug 21

För livsmedel med längre minsta hållbarhetstid än 18 månader räcker det att ange år. Se punkt 1 c i bilaga X till samma förordning. Exempel på märkning av livsmedel med längre hållbarhet än 18 månader Bäst före utgången av 2022 Undantag från krav på datummärkning Frivillig datummärkning
Visa hela svaret

Hur skriver man dagens datum med siffror?

Det allra tydligaste sättet är att skriva ut månadens namn med bokstäver och hela årtalet med siffror: (den) 20 maj 2003, Om man vill skriva med enbart siffror är det tydligast med: 20/5 2003, Skrivsättet 2003-05-20 är anbefallt som internationell standard men används framför allt i Sverige.

 1. Det kan användas vid datering av dokument, i brevhuvuden och liknande.
 2. Däremot är det inte lämpligt i löpande text.
 3. Skrivsättet 20.5.2003 är mycket utbrett i andra europeiska länder och används också i Sverige.
 4. För att undvika att siffror för dag och år blandas samman, bör man inte förkorta årtalet.
 5. Det gäller oavsett vilket system som används.

Skrivsätt som 12-11-10 eller 10.11.12 är flertydiga och bör därför undvikas (i USA används t.ex. ofta ordningen månad-dag-år).
Visa hela svaret

Hur skriver man datum med snedstreck?

081012 det kan, beroende på läsarens förväntningar, tolkas som den 8 oktober eller 10 augusti 1912 eller 2012 eller den 12 oktober 1908 eller 2008. Om den s.k. internationella standarden används bör man skriva t. ex.1990-10-28- 1990-10-31, 1990-11-22-1991-01-12.
Visa hela svaret

Hur skriver man belopp?

Att skriva siffror rätt – Det finns olika sätt att skriva siffror. I svenskan, till skillnad från exempelvis det amerikanska bruket, är det vanligt att skriva siffror med ett mellanslag för varje tre siffror. Det vill säga tusen skrivs ‘1 000′, och en miljon skrivs ‘1 000 000′.

Delar av siffror, decimaler, skrivs genom ett kommatecken. Valutor skrivs efter siffran. Exempelvis: en krona och femtio öre skrivs som 1,50 kr. I amerikanska systemet särskiljs siffror av en punkt (.) och valutor brukar skrivas framför siffran. Exempelvis: en miljon dollar på amerikanskt sätt skrivs om ‘$1.000.000′.

Men detta sätt används sällan i Sverige.
Visa hela svaret

Hur skriver man datum med kolon?

Frågelådan Ordningstal kan skrivas både som ord och som siffror. Om man skriver med siffror är grundregeln att man skriver kolon och ändelse: 1:a, 2:a, 3:e, 4:e osv. I datum och när man anger upplaga eller utgåva av bok brukar man skriva ordningstalet som siffra.

 • I datum där månadens namn finns med skriver man siffran utan kolon och ändelse, t.ex.
 • Den) 8 juli.
 • När man anger upplaga eller utgåva skriver man ofta också utan kolon och ändelse, 2 upplagan (ofta förkortat 2 uppl.) och 3 utgåvan (3 utg.),
 • I andra sammanhang kan man välja mellan att skriva ordningstal som ord eller siffra.

Men högre ordningstal, som blir långa att skriva ut, är bäst att skriva som siffra: 25:e festivalen, 75:e årgången. I viss facktext förekommer punkt vid ordningstal: 2. uppl., 3. bataljonen. Detta skrivsätt avråder vi från. : Frågelådan
Visa hela svaret

Hur skriver man förkortningar?

Förkortningar –

Generellt bör man undvika förkortningar i löpande text, men ibland är det svårt, kanske oundvikligt, av till exempel utrymmesskäl. Förkortningar skrivs ut när så är möjligt. När förkortningar används av utrymmesskäl kan man sätta punkter för att signalera att det är fråga om en förkortning och inte ett helt ord. Förkortningar kan skrivas med eller utan punkter och i många fall är båda sätten korrekta. En fördel med att använda punkter är att en punkt hindrar radbyte och därmed att en förkortning delas av. Använder du inte punkter ska du använda mellanrum. Exempel: Om du förkortar “till exempel” ska förkortningen skrivas t.ex. eller t ex, I vissa fall skrivs punkten ut efter förkortningen. Detta är regeln när ett enda ord förkortas, men det gäller även i andra fall såsom dvs. (det vill säga) och osv. (och så vidare). Om man “måste” använda en förkortning bör man förklara den första gången den används i texten. Exempel: “Rapporten finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sedan årsskiftet har MSB granskat.o.s.v.” Förkortningar med fler än två bokstäver och som går att läsa ut skrivs inte med versaler. Vi skriver till exempel: Vinnova, Codex och Ikea. Förkortningar med tre bokstäver och som inte går att läsa ut, skrivs däremot med versaler, till exempel ABB och KTH. Vanliga förkortningar behöver inte skrivas ut. Exempel:

etc. bl.a. fr.o.m.t.ex.t.o.m.

Undvik förkortningar i rubriken!

Visa hela svaret

Hur skriver man 4 oktober?

Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris,

Skriv datum i klartext Närliggande datum bör skrivas med relativa tidsord

Datum får inte skrivas i engelsk form på svenskspråkiga sidor. När datum skrivs numeriskt skall ordningen och formen vara 2006-04-16 – år-månad-dag. Året skall skrivas med fyra siffror. Former som 4-16-2006 eller 2006/04/16 där månad och dag är omkastade får under inga omständigheter användas; detta eftersom det är nästintill omöjligt för användaren att avgöra om 1-4-2006 är fjärde januari eller första april (och ännu värre blir det naturligtvis med tvåsiffrigt årtal: 10-11-12 ). Bild 18. När går planet? 4 mars skulle man kunna tro av datumet 4/3/2004 – men i så fall har man en lång väntan på flygplatsen framför sig, för planet går först den 3 april. ( www.flyme.com ) Undvik den numeriska formen på sidor som riktar sig till en internationell publik.
Visa hela svaret

You might be interested:  Exempel På Personligt Brev Barnskötare?

Hur skriver man första mars?

Jag rekommenderar att du i löpande text skriver ut datum som den 3 oktober 2018, Det är tydligast att skriva ut månaden med bokstäver, eftersom det kan uppstå missförstånd om datumet bara består av siffror. Datum av typen 181003 kan tolkas som både 3 oktober och 10 mars, och det tolkningsproblemet slipper du genom att skriva ut månaden.

I tabeller och liknande kan det förstås finnas anledning att skriva på andra sätt. Något annat som du bör undvika om du vill skriva korrekta datum är att haka på en bokstav på datumsiffran för att göra den till ett ordningstal. Skriv alltså inte 2:a mars eller 3:e oktober, Det stämmer att du kan göra ordningstal på det här sättet i andra sammanhang än i datum.

Men just datum är ett specialfall, där siffran skrivs utan kolon och a eller e, alltså som den 3 oktober 2018, trots att vi ju uttalar datumet som “den tredje oktober” – inte lätt att veta, eller hur? Och apropå ordningstal så rekommenderar jag att du skriver ut dem i löpande text, i alla fall om de är låga.
Visa hela svaret

Vad betyder Fram till dagens datum?

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-12-23 12:52 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/blogg/spraket/2008/11/01/till-dags-dato-1959/ Publicerad 2008-11-01 Fråga: “Till dags dato ” – vad är det för ett uttryck och vad innebär det? Svar: Till dags dato betyder ’till dagens datum’, ‘fram till den dag som det är i dag’.

 • Formen dato är en latinsk böjningsform av datum, närmare bestämt ablativ.
 • Den brukade förr användas även i svenskan efter preposition i fraser som till dato, från dato, till dags dato.
 • Formen dato blev på så vis ganska vanlig och kom att användas även som grundform, i formuleringar som “dagens dato”, “vilken dato ha vi i dag?” Det var lika felaktigt som att i dag säga “ett media” eller “i centrat”.

I dag har vi glömt denna latinska böjningsform, och den förekommer bara i fasta uttryck som till dags dato och det sällsynta a dato – ‘från denna dag’. Annars använder vi grundformen datum : Vad är det för datum i dag? Från detta datum, till detta datum.
Visa hela svaret

Hur skriver man 18 E?

Fråga: Hur skriver man ordningstal på svenska? Svar: Man skriver ordningstal med siffror följda av kolon och den sista bokstaven i ordningstalet: 1:a, 2:a, 3:e, 57:e osv. För det mesta går det bra att skriva ordningstal med bokstäver, om det inte är frågan om formell numrering: Hon åkte på sin första utlandsresa.

Det blev tredje gången gillt. Har du träffat Bertils fru i andra giftet? Om det står absolut klart av sammanhanget att en siffra uttrycker ordningstal, kan den stå ensam: 2 person pluralis, 4 upplagan, Datum och regentnummer skrivs alltid utan ändelse: Han har födelsedag den 27 april. Lönen betalas den 30 varje månad.

Ludvig XIV kallas för Solkungen. På många andra språk, bl.a. på finska, uttrycks ordningstal med siffror och en punkt, men det skrivsättet hör inte hemma i svenskan.
Visa hela svaret

Hur man läser datum?

Datumkoden på dosans botten anger Tillverkningsdatum och Bäst före- datum. Tillverkningsdatum exempelvis 11FEB2013 = 11 februari 2013. Bäst före- datum exempelvis 01JUL2013 = 1 juli 2013.
Visa hela svaret

Vad är det för datum i dag?

Datums information (Sverige) Idag är det den 354 dag av 2022 och den 51 tisdagen. Det är 11 dagar kvar av 2022.
Visa hela svaret

Hur skriver man datum med snedstreck?

081012 det kan, beroende på läsarens förväntningar, tolkas som den 8 oktober eller 10 augusti 1912 eller 2012 eller den 12 oktober 1908 eller 2008. Om den s.k. internationella standarden används bör man skriva t. ex.1990-10-28- 1990-10-31, 1990-11-22-1991-01-12.
Visa hela svaret

Vad är det för datum i siffror?

Dagens datum är 15/12-22.
Visa hela svaret

Hur skriver man datum i ringar?

Vigselring – hur skrivs datum i ringar och hur många ringa blir det för ett par? – Etikettbloggen

Fråga : Funderar på datum i ringarna.När man förlovar sig får båda en ring, men hur är det vid vigsel?Får båda var sin ring då också?Om bara kvinnan får vigselring, representerar mannens förlovningsring också vigselring?Och i så fall, vilket datum ska stå i den, förlovnings- eller vigseldatumet? Svar : Det mest vanliga är att man får varsin ring vid förlovning.I ringen graveras datum för förlovningen, samt partnerns namn.Vid vigseln får bruden ytterligare en ring, i den graveras brudgummens namn och datum för vigseln.I samband med denna gravyr lämnas förlovningsringen in och datum för vigsel skrivs i brudgummens förlovningsring, som nu övergår till vigselring.

Men inget hindrar att båda i paret får varsin y vigselring, utöver förlovningsringen. Med namn och datum graverade. Etikettdoktorn Mats Danielsson : Vigselring – hur skrivs datum i ringar och hur många ringa blir det för ett par? – Etikettbloggen
Visa hela svaret