Hur Man Skriver Insändare Brev?

0 Comments

Hur Man Skriver Insändare Brev
Ge en bakgrund till varför insändaren skrivs. Presentera åsikt, argument och motargument. Avsluta texten med en slutsats och eventuellt en uppmaning. respons Be om respons på texten och gör sedan en sista genomläsning och bear- betning av den.
Visa hela svaret

Vem eller vilka får skriva en insändare?

En insändare är en skrift som skickas till en tidning eller annat massmedium för att publiceras. Insändare kan vara skrivna av privatpersoner eller representanter för organisationer, men de skrivs inte av journalister och ersättning för skrivarbetet utgår inte.

  1. Deras syfte är oftast att uttrycka och i mån av plats att argumentera för en åsikt eller att berömma eller klaga på olika företeelser och personer, mest på det lokala planet.
  2. Skribenter har möjlighet att vara anonyma och skriva under signatur men redaktionen kräver att få reda på deras identitet av rättsliga skäl.

Rena personangrepp förekommer. Ofta ger redaktionen de konkret attackerade personerna, företagen eller myndigheterna samtidigt en möjlighet till replik.
Visa hela svaret

Hur skriver man en inledning till en argumenterande text?

– 01. Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. En tes har ofta formen av en åsikt, t ex “Vi måste göra X”. En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är en åsikt. Det finns inget sätt för oss att avgöra om en åsikt är övertygande, om vi inte får några skäl för det.02.

Argument är påståenden som talar om varför vi ska tro på tesen. Eftersom det kan finnas argument både för och emot tesen, brukar man mer allmänt säga att argument är avsedda att förstärka eller försvaga tesens hållbarhet.03. Stödargument/pro-argument, Underbyggnad (stöd) av argument. En del argument kanske i sig är mycket övertygande, men i de flesta fall räcker inte ett argument utan vidare.

Man måste också visa att argumentet (troligen) är sant. Det kallas för att man underbygger, eller ger stöd till, argumentet. Argument kan underbyggas genom att man refererar vad experter skrivit/sagt i frågan, genom att man redovisar t ex statistik, eller genom att man förklarar hur argumentet hänger ihop med tesen.04.

Argumentation: Konkret exempel

Tes : jag vill att alla golv ska vara plana Precisering av tesen : jag vill att alla trösklar och trappor tas bort eftersom jag vill att golv ska vara plana så att jag slipper lyfta på benen alltför mycket Argument 1 : Det är ansträngande att lyfta på benen därför vill jag att alla golv ska vara plana Argument 2 : Det är snyggt med plana golv Argument 3 : Det är lättare att hålla plana golv rena Kontraargument = Det har alltid funnits trösklar, så varför ta bort dem? Kontra kontraargument = Det som alltid funnits är inte per automatik rätt och det här handlar om en förbättring.

You might be interested:  Hur Skriva Adress På Paket?
Argumentation / Hur skriver man?

table>

1 2 3 4 5 6

När du själv ska skriva en argumenterande text kan denna arbetsgång vara bra att följa: 1. Bestäm tesen, När du argumenterar är det viktigt att du har klart för dig vad du vill uppnå. Vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes. Ex: Det vore bättre med synliga cyklar i trafiken, för då blev det inte så många olyckor.2.

Precisera tesen, När vi först uttrycker en åsikt kan den ofta vara lite vagt formulerad. Granska därför din tes och försök precisera den så mycket som möjligt. Ex: Jag förespråkar att alla ska använda röda cyklar i tät trafik för att öka trafiksäkerheten för cyklister.3. Gör en argumentlista, När du väl har en klar och precis tes är det dags att hitta argument.

Gör en lista med argument FÖR din tes, och en annan lista med argument EMOT din tes. Fundera också över vad du har för stöd för dina argument. Ex: Du styrker din tes: Röda cyklar syns bättre i trafiken och är därför trafiksäkra med hjälp av tre stödargument/pro-argument:

  1. Röd är en färg man uppmärksammar.
  2. Röd är en färg som gör att man stannar upp.
  3. Dessutom är röda cyklar trevliga att se på.

Skapa också motargument som du antingen kan ha invändningar emot eller “skrota”:

  1. Det är bättre att bygga cykelbanor.
  2. Bemötande: Cykelbanor blir mycket dyrare.
  3. Det är lika trevligt att se på t.ex. gula cyklar.

4. Nu när du har en tes och argument är det dags att planera textens upplägg, dispositionen, Hur börjar du? Hur slutar du? I vilken ordning ska du ta argumenten? Det vanligaste sättet att inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang.

Det finns förstås alternativa sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel. Oavsett hur du väljer att inleda är det viktigt att du har med tesen i början, så att läsaren vet vad det är du argumenterar för/emot. Därefter ska du presentera argumenten. En bra princip är att ge varje huvudargument ett eget stycke.

När man presenterar argumenten kan man göra på två olika sätt. Ett sätt är att presentera motargumenten för sig och förargumenten för sig. Ett annat är att saxa för- och motargument: “Å ena sidan. å andra sidan”. Oavsett hur du lägger upp dispositionen i övrigt är det bra att börja med att bemöta motståndarens argument och sedan gå över till dina egna argument. som avspeglar innehållet. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument. Din argumenterande text bör hålla en saklig ton (inga personangrepp). Använd textbindningsmarkörer för att tydliggöra sammanhangen i texten.

Använd hellre jag än man (obestämt pronomen) för att skilja dig från motståndarna och klargöra vem det är som anser något. Det är ofta en fördel om du uppvisar en nyanserad hållning: erkänn de poänger dina meningsmotståndare har och bemöt dem ärligt och uppriktigt. Undvik också ironi för då blir budskapet inte lika tydligt, sedan är det inte alla som förstår ironi.6.

Lär dig att skriva en insändare (argumenterande text)

Textens avslutning kan se lite olika ut beroende på hur lång och komplicerad din argumentation är. Men det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen. Dessutom är det bra att sammanfatta huvudargumenten. I korta texter kan det kanske räcka att avrunda med det allra viktigaste argumentet för din sak. Utgå gärna ifrån följande mall

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Skicka Post?
För: Emot:
Tes (T1)
Visa hela svaret

Hur kan man svara på en insändare?

Försök därför kort referera till den insändare du svarar på. Ett bra sätt att få igång en insändardebatt är att ställa konkreta frågor till namngivna personer. Om de inte svarar så följ upp med en ny insändare där du upprepar frågan och undrar varför de inte svarar.
Visa hela svaret

Hur avslutar man en insändare?

Ofta avslutar man insändaren med att uppmana till någonting. Det brukar vara en slags sammanfattning av vad insändaren handlar om. Glöm inte att skriva under din insändare med en signatur. Skriv alltid en rubrik till din insändare.
Visa hela svaret

Hur ska en insändare se ut?

InSändarenS STrukTur Insändaren är en relativt kort argumenterande text som publiceras på en särskild sida i en tidning. Texten brukar bestå av en rubrik, brödtext och en avsändare. Bakgrund, åsikt och argument Insändaren är en argumenterande text som på ett eller annat sätt försöker skapa opinion i en fråga.
Visa hela svaret

Hur skickar jag in en insändare?

Helst bör insändaren vara kortare; 300-1 000 tecken. Kortare insändare har störst chans att komma med. Vi förbehåller oss rätten att i vissa fall korta och redigera texten. Vi vill att du ska uppge namn, e-postadress och telefon även om du vill skriva under med din signatur.
Visa hela svaret

Hur skriver man en åsikt?

En välskriven åsiktstext har många likheter med annan journalistisk text och ska vara korrekt och faktakontrollerad. Den följer också helst en viss form där man kort och slagkraftigt presenterar det man vill diskutera, argumenterar för sin åsikt, visar på en slutsats och avslutar med ett förslag på förbättring.
Visa hela svaret

Hur skriver man en argumenterande text på A nivå?

Rubrik – tesen presenteras Inledning – bakgrund och tes presenteras Argument 1 – med underbyggnad Argument 2 – med underbyggnad Presentation av motargument som bemöts Argument 3 – med underbyggnad Avslutning – tesen upprepas. Uppmana till handling. rubrik och ingress Debattartikeln har alltid en rubrik.
Visa hela svaret

Vad kännetecknar en insändare?

Signera Skriv under insändaren med ditt namn eller en signatur.5. Rubrik Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
Visa hela svaret

Vad menas med att argumentera?

Argument är inom retorik en följd av påståenden i en argumentation som anförs som skäl för eller mot en tes, Ett argument syftar vanligtvis på ett av de led som ingår i en slutledning, men kan också avse hela resonemanget som sådant, särskilt inom logik och filosofi.

En argumentation består av en serie påståenden som börjar med argumentationens premisser och som mynnar ut i argumentationens tes, Resonemangets slutledningar ska visa att slutsatsen följer ur dess premisser. En argumentation kan bedömas på två sätt: dels om de premisser som argumentationen bygger på är hållbara, och dels om premisserna är relevanta för argumentationens slutsats.

Om premisserna är hållbara är argumentationen som helhet hållbar. Om slutsatsen följer av premisserna är argumentationen giltig. En ogiltig argumentation kallas också ett felslut, En argumentation kan vara deduktivt eller induktivt, I en deduktiv argumentation ska slutsatsen vara en logisk följd av premisserna, och om argumentationen är giltig måste slutsatsen vara sann om premisserna är sanna.
Visa hela svaret

Vad är en tes i argumenterande text?

Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten. En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på så sätt kunna utröna vad som kan vara det bästa alternativet.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan debattartikel och argumenterande text?

I ett debattinlägg svarar du på tidigare publicerade debattartiklar eller debattinlägg och framför dina åsikter. När du skriver argumenterande så är det bra att följa denna struktur: Inledning: Här leder du in läsaren i ämnet. Ett bra sätt är att skriva något allmänt om det du tänker ta upp.
Visa hela svaret

Hur ska man skriva en debattartikel?

Tes – Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Det är huvudsyftet till hela din debattartikel och du kommer att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt,
Visa hela svaret