Hur Gör Man Om Man Fått Någon Annans Post?

0 Comments

Hur Gör Man Om Man Fått Någon Annans Post
Fel post i brevlådan

Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du skulle få någon annans post i brevlådan så kan du stryka över adressuppgifterna, skriva ”avflyttad”, ”okänd”, ”fel adress” på kuvertet och antingen lämna det vid ett postombud, returnera den felutdelade posten till en brevbärare eller helt enkelt lägga tillbaka det i en gul brevlåda,, Du får inte läsa någon annans post då det är brottsligt enligt, och heller inte slänga den då även det kan vara brottsligt och falla under vad som kallas för egenmäktigt förfarande enligt,

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma vid fler funderingar. Med vänlig hälsning, : Fel post i brevlådan
Visa hela svaret

Vad gör jag om jag har fått någon annans post?

Vad gör jag om någon har folkbokfört sig hos mig (som inte bor där)? Du ska alltid skicka tillbaka brev till avsändaren genom att skriva “åter avsändaren: bor inte på denna adress” på brevet och sedan posta det. På det sättet får avsändaren veta att personen inte finns på adressen. Om du känner personen är det bra om du kan be hen att anmäla flytt till rätt adress.
Visa hela svaret

Är det olagligt att slänga någons post?

Skyldigheter vid felsänd post Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har inga egentliga skyldigheter att göra något när du får felsänd post i din brevlåda. Det enda som är lagstadgat är att man inte får läsa och/eller slänga någon annans post.

 • Det är straffbart och faller under vad som kallas egenmäktigt förfarande ().
 • Jag skulle råda dig att stryka över adressuppgifterna och skriva ”avflyttad”, ”okänd”, ”fel adress” på kuvertet och antingen lämna det vid ett postombud, returnera den felutdelade posten till en brevbärare eller helt enkelt lägga tillbaka det i en gul brevlåda.

Du behöver inte betala någon frakt. Lycka till! : Skyldigheter vid felsänd post
Visa hela svaret

Vem får öppna min post?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan redogör jag för de regler som finns angående att öppna någon annans post. Att olovligen öppna någon annans post Den som olovligen öppnar någon annans post gör sig skyldig till brytande av post- eller telehemlighet ( 4 kap.8 § brottsbalken ) alternativt intrång i förvar ( 4 kap.9 § brottsbalken ).

 1. Förenklat kan man säga att skillnaden på de två bestämmelserna är var i postkedjan posten befinner sig.
 2. Brytande av post- eller telehemlighet tillämpas då postförsändelsen olovligen öppnas när den är på väg till adressaten, det vill säga från det att den skickats till dess att den når mottagaren.
 3. Har posten däremot nåt adressaten, det vill säg mottagits eller levererats i brevlådan, men därefter fortfarande är förseglad, då rör det sig om intrång i förvar.

Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år. Vårdnadshavares tillsynsansvar för omyndig Om vårdnadshavares ansvar finns att läsa i 6 kap.2 § föräldrabalken, där det framgår att en vårdnadshavare har ansvar för den omyndiges personliga förhållanden.

Detta ger dock inte en vårdnadshavare rätt att öppna den omyndiges post. Undantag gäller dock om tillsynen av barnet kräver att vårdnadshavaren öppnar posten, exempelvis om barnet är så ungt att han eller hon själv inte kan öppna eller läsa sin post. Som huvudregel är det alltså inte tillåtet för en vårdnadshavare att öppna ett omyndigt barns post.

Din situation Det är inte tillåtet att öppna någon annans post utan den personens samtycke. Detta gäller oavsett om den posten är adresserad till är omyndig eller inte och även oavsett om det är en förälder eller vårdnadshavare som har öppnat posten. Huruvida din pappa faktiskt har begått något av dessa brott beror på flera olika omständigheter i just det här fallet och är därför ingenting som jag säkert kan säga.
Visa hela svaret

Hur vet jag vem som delar ut min post?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

 • Du bör kontakta ansvarig postoperatörs kundservice eller ditt lokala utdelningskontor och påtala problemet.
 • När du flyttar bör du göra en anmälan om ändrad folkbokföringsadress till Skatteverket.
 • Mer information om detta hittar du på Skatteverkets webbplats,
 • Den vanligaste orsaken till att dina brev inte kommer fram till den nya adressen kan vara att du inte har beställt eftersändning av din post.

Eftersändning är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Svensk Adressändring AB. En anmälan om ändrad folkbokföring innebär inte att eftersändning sker till den nya adressen. Mer information om eftersändning När eftersändningstiden upphört får inte postoperatörerna längre information från Svensk Adressändring AB om vart ett brev adresserat med den gamla adressen ska skickas.

 • Brevet återsänds därför till avsändaren.
 • Om avsändaruppgifter inte har angivits skickas brevet till PTS enhet för saknade brev (även kallade obeställbara brev).
 • Läs mer om saknade brev.
 • Brevbäraren får inte dela ut en försändelse om brevbäraren inte vet var adressaten bor.
 • Brev som inte kan delas ut ska returneras till avsändaren eller, i de fall avsändarens adress är okänd, skickas till PTS enhet för saknade brev.

Riktlinjerna för hur Postnord ska bedriva sin utdelningsverksamhet återfinns i PTS allmänna råd, Detta innebär att Postnord kan anvisa en plats för var postlådan ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. På landsbygden är det brukligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen.

Som framgår är det viktigt att stämma av placeringen med sitt lokala brevbärarkontor innan man sätter upp en ny låda eller flyttar en gammal. Om man som postmottagare har synpunkter på hur Postnord efterlever de allmänna råden kan man få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor, som är en central instans inom PostNord.

I den här typen av ärenden bedömer rådet för utdelningsfrågor om det i det enskilda fallet kan anses motiverat med flytt av postmottagarens postlåda. Läs mer om Rådet för utdelningsfrågor. Det kan bero på att den tidigare adressaten på grund av ålder eller funktionsnedsättning hade rätt till utsträckt service av lantbrevbäraren.

I andra fall kan Postnord tidigare rutinmässigt ha tillhandahållit “överservice”, det vill säga att hushållet har fått post utdelad vid tomtgränsen trots att varken kraven i Postnords utdelningspolicy varit uppfyllda eller att det funnits grund för utsträckt service. En striktare och enhetligare tillämpning av utdelningspolicyn kan därför ha genomdrivits i samband med ägarbytet.

Fastighetsboxar är ett säkert alternativ för postmottagning. Det finns idag fastighetsboxar med säkra lås för varje postinlägg. PTS bedömning är att säkerheten totalt sett blir större när lägenhetsdörrar inte längre behöver utrustas med postinlägg vilket medför fördelar som ökat skydd mot buller, inbrott och brand.

 • Fastighetsboxar kan också göra det lättare för mottagarna att få större försändelser utburna direkt till hemadressen i stället för att dessa, efter avisering, måste hämtas hos ett postombud.
 • Varken PTS eller Postnord (eller någon annan postoperatör) kan kräva att det installeras fastighetsboxar i en fastighet.
You might be interested:  Hur Många Postnummer Är Med I Postkodlotteriet?

Däremot offentliggör Postnord på sin webbplats de närmare specifikationer som gäller för fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och prövningsmetoder”.

 • Om en fastighetsägare frångår Postnords offentliggjorda specifikationer på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan Postnord hänvisa postmottagare att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar.
 • Enligt 2 kap.7 § postlagen (2010:1045) är ett postbefordringsföretag endast skyldigt att betala ersättning till kunden för förlust, skada eller försening av brev om det har avtalats mellan företaget och kunden.

Om man som kund inte har ett särskilt avtal med Postnord så gäller Postnords standardvillkor. Enligt dessa villkor utgår t. ex. inte ersättning för förlorade, försenade eller skadade frimärkta försändelser som har postats på Postnords brevlådor. Vilken ersättning som kan utgå för andra förlorade, försenade eller skadade försändelser framgår av produktvillkoren för respektive posttjänst.

 1. Villkoren återfinns på Postnords webbplats,
 2. Om du är missnöjd med en postoperatörs service ska du i första hand vända dig till operatören.
 3. Se följande sida om hur du gör en anmälan till postoperatör,
 4. PTS får ofta frågor om reklam, gratistidningar och bostadsbilagor från postmottagare som inte vill ha denna sorts post.

Utdelning av oadresserade försändelser – vanligtvis reklam – anses inte vara postverksamhet enligt postlagens mening och ligger därför inte inom PTS tillsynsområde. När det gäller gruppreklam har direktmarknadsföringsbranschen och Konsumentverket gemensamt kommit överens om att respektera “nej till reklam”-skyltar och därmed inte dela ut reklam till de postmottagare som satt upp sådana skyltar på sin postlåda eller sitt brevinkast.

Annorlunda förhåller det sig med gruppförsändelser. Till gruppförsändelser räknas gratistidningar och samhällsinformation från statliga och kommunala organ, politiska partier och ideella föreningar. Gruppförsändelser räknas inte som reklam, vilket är förklaringen till att vissa sådana försändelser oftast delas ut trots att postmottagaren satt upp en “nej till reklam”-skylt.

Hos Konsumentverket kan du få information om hur du slipper reklam, Det branschorgan som hanterar frågor rörande oadresserad reklam heter Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden). Den som är missnöjd med att ha fått en viss typ av oadresserade försändelser utdelade till sig kan få saken prövad av DM-nämnden genom en anmälan på DN-nämndens webbplats.

 1. På DM-nämndens hemsida kan man också ta del av nämndens uttalanden i en rad frågor, bland annat om utdelning av gratistidningar och samhällsinformation till hushåll som tackat nej till reklam.
 2. PTS har fattat ett beslut i ett ärende om utdelning av post i ett bostadsområde (som ingår i en samfällighet).

PTS har utrett om Postnord har uppfyllt sina skyldigheter att dela ut post enligt postlagstiftningen. PTS fick in ett antal skrivelser från fastighetsägare i en samfällighetsförening (föreningen) som handlade om att Postnord slutat dela ut post i postmottagarnas brevlådor och istället hänvisat mottagarna att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS beslutade att inleda tillsyn för att säkerställa att Postnord uppfyllde sin utdelningsskyldighet i det aktuella området. Av PTS utredning så framgår det att området i fråga är ett bilfritt område och att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik, inte är tillräckligt breda och saknar vändzoner.

Av utredningen framgår vidare att Postnord i god tid informerat postmottagarna om planerade förändringar, inhämtat och behandlat föreningens och postmottagarnas synpunkter i ärendet samt fört dialog med postmottagarna. För vissa postmottagare i området har denna dialog lett till en samsyn i fråga om placering av postlådor, och utdelning har i dessa fall återupptagits.

Mot bakgrund av att Normusgärde är ett bilfritt område, att färdvägarna till bostäderna i bostadsområdet inte är avsedda för fordonstrafik och att Postnord i god tid informerat mottagarna och försökt hitta en alternativ lösning för utdelningen, bedömer PTS att Postnord haft fog för att upphöra med utdelning i området och istället hänvisat berörda mottagare att hämta sin post på ett utlämningsställe.

PTS har därför bedömt att Postnords agerande i det aktuella ärendet inte strider mot Postnords skyldighet enligt tillämplig lagstiftning. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.

Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning. Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats,

Du som postmottagare eller berörd part har en rätt att få information om alla förändringar i utdelningstjänsten i god tid innan förändringen. Nej, Postnord har en skyldighet att följa olika krav i postlagstiftningarna. Postnord ska dela ut post till alla mottagare i hela landet.

 1. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att det finns en anläggning för post (till exempel en postlåda, en fastighetsbox eller postinlägg i lägenhetsdörr) som uppfyller de krav som Postnord har ställt på utformning och placering av anläggningen.
 2. Det innebär i praktiken att postmottagare inte har en bestämmanderätt avseende formen för utdelning (exempelvis om utdelning görs med cykel eller bil).

Postnord har därför en rätt att välja vilket utdelningsfordon som bolaget använder i sin utdelning med hänvisning till effektivitet och trafiksäkerhet. Postmottagare har dock en rätt att få information från Postnord (bland annat att få komma med synpunkter, frågor och förslag).

 1. Postmottagare kan behöva vidta åtgärder eller göra insatser för att tillgodose tillhandahållarens förslag till anvisning.
 2. Om du inte uppfyller de krav som Postnord har ställt kan Postnord meddela ett så kallat utdelningsuppehåll.
 3. Detta innebär att du kan bli hänvisad att hämta din post på ett utlämningsställe som Postnord anvisar, i stället för att få din post i din anläggning.
You might be interested:  Hur Gör Man När Man Skickar Paket?

Detta framgår av PTS allmänna råd, som du hittar på PTS webbplats, PTS är den myndighet som har ansvar för att bevaka postområdet i Sverige. PTS har ett brett uppdrag och vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra post. PTS arbetar med utöva tillsyn över postlagstiftningen.

Detta betyder att vi granskar att postoperatörerna (de som har tillstånd att bedriva postverksamhet) uppfyller de olika krav som finns i lagstiftningen. PTS kan inleda en tillsyn om vi får signaler på att det förekommer systematiska brister på postmarknaden. Sådana signaler kan vi få till exempel genom vår omvärldsbevakning, via kontakter med operatörerna eller andra aktörer eller genom att det kommer in klagomål till oss från postanvändarna.

Vi samlar löpande in klagomålsstatistik från postoperatörer vilket kan ge oss information om de brister på postområdet som postanvändarna upplever. PTS kan inte göra en juridisk bedömning eller utöva tillsyn över frågor som inte regleras i vår lagstiftning.
Visa hela svaret

Har posten delats ut?

Så här går det till – Med varannandagsutdelning får du brev, tidningar och reklam varannan vardag om det finns brev att dela ut till dig. Brevbärarna delar ut post varje dag, men går olika rundor beroende på vilken dag det är. Under en vanlig vecka kan brevutdelningen se ut så här:

Dag 1, 3 och 5 (måndag, onsdag och fredag) besöks område 1. Dag 2 och 4 (tisdag och torsdag) besöks istället område 2.

Nästföljande vecka byter område 1 och område 2 plats. När en röd dag infaller på en vardag förskjuts schemat, så de som skulle få post den röda dagen får sina försändelser vardagen därpå. Hur Gör Man Om Man Fått Någon Annans Post : Varannandagsutdelning – när kommer posten?
Visa hela svaret

Vad händer om man råkar skriva fel postnummer?

Det finns alltså en risk att brevet inte kommer kunna sorteras rätt i detta fall om det är ett stort fel i postnumret, men det finns samtidigt en chans att det ändå hamnar på rätt brevbärarkontor och kan sorteras manuellt efter det.
Visa hela svaret

Kan någon annan hämta min post?

När du hämtar ett paket, rek eller postförskott hos ett serviceställe, eller tar emot en leverans hemma, behöver du kunna legitimera dig.

Visa alltid giltig legitimation. Namnet på legitimationen måste stämma överens med namnet på mottagaren och namnet på försändelsen. Legitimationens giltighetstid får inte vara utgånget och kortet får inte vara skadat eller trasigt. Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek behöver dessutom båda skriva under. Vid personlig utlämning kan endast mottagaren hämta. Fullmakt och bud gäller inte. Se vilka legitimationer som är godkända. Tar du emot en leverans hemma som innehåller alkohol behöver du kunna legitimera dig och ha fyllt 20 år. Barn med giltig legitimation har rätt att kvittera och hämta Rek, paket och postförskott.

Läs mer om leveranser till hemmet.
Visa hela svaret

Kan någon annan ta ut mitt paket?

Hämta ut paket med hjälp av Mobilt BankID Artiklar/E-handel 2020-06-04 Med Mobilt BankID slipper kunderna ta med sig legitimation när de ska hämta ut ett paket. Mottagaren kan istället identifiera sig med Mobilt BankID. Hos Tommy Soini, som driver butiken och postombudet Direkten i Sundbyberg utanför Stockholm, kan det ibland bli långa köer med kunder som vill hämta ut sina paket.

Den digitala legitimeringen gör hanteringen smidigare.– Det här underlättar otroligt mycket både för oss och kunderna som slipper krångla med id-handlingar. Det går snabbare, blir kortare köer och mindre krångel, säger han. Lösningen, som är en funktion i, gör att mottagaren kan identifiera sig med hjälp av Mobilt BankID.

När det är gjort räcker det med att visa den digitala avin i appen för att hämta ut paketet. Mottagaren kan själv använda avin eller skicka den vidare till en bekant som då kan hämta ut paketet.
Visa hela svaret

Kan man få posten till en annan adress?

Med Poste Restante kan du ta emot post även om du inte har en fast adress När du tillfälligt bor på annan adress, eller inte har någon adress alls, så kommer posten fram ändå med Poste Restante. Med Poste Restante tar du emot post precis som vanligt trots att du tillfälligt befinner dig på annan ort utan fast adress.
Visa hela svaret

Är får jag post?

Sök och se när posten kommer i din region Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt Numera skickar vi allt färre brev, men desto fler paket.

PostNord delar därför ut brev, tidningar och reklam i normalfallet varannan dag. Post till företag, organisationer eller myndigheter med postbox eller storkundsavtal delas ut varje arbetsdag i veckan. Paket, Varubrev 1:a-klass, expressleveranser delas ut varje dag. Paket till ombud eller paketboxar delas också ut varje dag.

: Sök och se när posten kommer i din region
Visa hela svaret

Kan man spåra post?

Vet du att du kan spåra ditt paket i vår app? – Med PostNord App får du snabbt koll på var paketet befinner sig och när det väntas komma fram. Med appen och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt och sedan välja att själv hämta paketet, eller skicka vidare avin och låta någon annan hämta. Läs mer och ladda ner appen
Visa hela svaret

Var klagar man på PostNord?

Logga in och reklamera För dig som redan är avtalskund och har konto i PostNord Portal.
Visa hela svaret

Vem ansvarar för brevlådor?

Placering av brevlåda KöpBrevlåda.se – Sveriges största utbud Hur Gör Man Om Man Fått Någon Annans Post Med en rätt placerad och utformad brevlåda underlättar man för brevbäraren att utföra sitt jobb på ett effektivt sätt. Tänk på att det är du som mottagare/fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp, flytta och märka brevlådan och se till att den är lätt att nå för brevbäraren.
Visa hela svaret

Vad betyder C o på svenska?

I adresseringssammanhang betyder c / o, som är en förkortning av begreppet ‘care of’, att en person ska ‘ansvara för’ eller ‘ta hand om’ för en annan persons räkning. Information om c / o -adressering finns att hämta på Svensk Adressändring AB:s webbplats här.
Visa hela svaret

Måste man ha avsändare på brev?

Din varukorg har gått ut! – Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt Fortsätt Artiklar/Adresser 2020-06-22 Du har säkert både fått och skickat många brev och vykort. Men hur skriver man egentligen adress rätt? Vad står de där fem siffrorna i postnumret för? Och vad får man skicka i ett brev? Vi reder ut brevadresserandets konst. Hur Gör Man Om Man Fått Någon Annans Post

Adressen skrivs på kuvertets nedre högra hörn. Adressen skrivs alltid i högra hörnet eftersom brevet maskinsorteras och scannas av från höger till vänster. Först skriver du mottagarens hela namn – inga förkortningar eller smeknamn. Nästa rad är till för gatuadressen. På tredje raden skriver du postnummer och postort. Postnumret ska alltid vara fem siffror, de tre första visar vilken ort brevet ska till och de två sista vilket adressblock. Det är på postnumret som den första sorteringen görs vilket betyder att det är viktigt att få det rätt för att brevet ska komma fram i tid. Ska brevet skickas utomlands skriver du till vilket land brevet ska på en rad under postnumret. Frimärket sätter du i översta högra hörnet. På baksidan av kuvertet, i det övre vänstra hörnet skriver du din adress (avsändaradressen), glöm inte att kryssa över den! Avsändaradressen används om brevet av någon anledning inte kan skickas till mottagaren.

You might be interested:  Vilken Tid Hämtar Postnord Paket?

OBS! Sorteringsmaskinen föredrar vita kuvert med en tydligt textad adress. Ska du skicka något annat än papper i brevet, använd ett vadderat kuvert. Annars riskerar kuvertet att trasas sönder i sorteringsmaskinen.
Visa hela svaret

Vad händer om man skickar brev till fel adress?

Bra att känna till innan du reklamerar –

Brev som vi inte kunnat dela ut på grund av felaktig eller ofullständig adress skickas tillbaka till avsändaren. Saknas avsändaradress skickar vi enligt Postlagen inrikes brev till Post- och telestyrelsen. Det går att efterfråga saknade brev på PTS:s webbplats, Brev från utlandet som inte kunnat delas ut returneras till avsändarlandet. Ett vanligt brev eller ett vykort som inte har någon tilläggstjänst (t ex Express eller Postförskott) kan du inte få någon ekonomisk ersättning för. Om det du skickat har ett brev-ID eller ett kolli-ID (står på ditt kvitto) kan du spåra det, Den som har skickat brevet eller paketet bör vara den som gör reklamationen, eftersom han eller hon har alla inlämningsuppgifter och kvitton. Om reklamationen rör en skada är det bäst att mottagaren reklamerar, eftersom han eller hon har det skadade godset. När du reklamerar, var noga med att fylla i alla uppgifter som behövs (t ex brev-ID eller kolli-ID som står på ditt kvitto), ordentlig beskrivning av innehållet i paketet osv. Om din reklamation ett skadat paket är det bra om du behåller allt emballage och innehåll, så att vi vid behov kan besiktiga det. Tänk också på att adresskortet behöver sitta kvar. Våra villkor är uppdelade för direktbetalande kunder och avtalskunder,

Visa hela svaret

Hur kan man spåra post?

Vet du att du kan spåra ditt paket i vår app? – Med PostNord App får du snabbt koll på var paketet befinner sig och när det väntas komma fram. Med appen och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt och sedan välja att själv hämta paketet, eller skicka vidare avin och låta någon annan hämta. Läs mer och ladda ner appen
Visa hela svaret

Kan man få post till annan adress?

Du kan anmäla en särskild postadress till Skatteverket om vill ha din post till en annan adress än din folkbokföringsadress under minst sex månader. Det gäller både i Sverige och utomlands. Det kostar inget att anmäla en särskild postadress. En särskild postadress är ett komplement till en folkbokföringsadress.
Visa hela svaret

Kan man få Posten till en annan adress?

Med Poste Restante kan du ta emot post även om du inte har en fast adress När du tillfälligt bor på annan adress, eller inte har någon adress alls, så kommer posten fram ändå med Poste Restante. Med Poste Restante tar du emot post precis som vanligt trots att du tillfälligt befinner dig på annan ort utan fast adress.
Visa hela svaret

Kan Posten spåra?

Posten spåra – Ett paket som du skickar med Posten går att spåra under dess resa. Detta ger dig möjligheten att ha full koll på din försändelses transportväg, från att det skickas iväg till att det anländer. När Posten slogs ihop med Posten Sverige för att bilda PostNord blev de Nordens ledande företag inom transport och logistik.

Med omfattande resurser erbjuder de en snabb, smidig och säker leveransservice. En utav dessa resurser är verktyget för paketspårning. Med detta verktyg slipper du oroa dig över om ditt paket kommer fram som det ska, utan har full möjlighet att själv följa paketets resa från avgång till ankomst. Utöver att se var paketet befinner sig, kan du med Posten spåra verktyg också se dess färdsträcka, såväl till avgångs- som destinationsplats.

Detta ger dig en inblick i tidslängden på försändelsen och huruvida den kommer att komma fram i tid. Vid behov av att räkna in leveranstiden i planering och logistik kan detta vara en markant underlättnad. Därtill ger spårningen också en idé om leveransens riktning.

 1. Så om paketet skulle se ut att vara påväg åt helt fel håll, kan det snabbt rättas och du undviker felleverans.
 2. Funktionen för paketspårning är även tillgänglig för mottagaren, inklusive alla detaljer kring plats och sträcka.
 3. Den som väntar på paketet kan på så vis också ha full koll på att det levereras som det ska.

Detta ger er inte minst möjlighet till en smidigare kommunikation sinsemellan. Dessutom får båda ett meddelande via mail eller sms när paketet är på ingång – antingen om det anlänt hos mottagarens närmaste ombud, eller om det snart är framme vid deras dörr ifall det rör sig om en direktleverans Såväl brev som paket och pallar går att spåra när du skickar med Posten. Spårningen sträcker sig även till alla geografiska omfattningar. Oavsett om ditt paket skickas inom Sveriges gränser, eller utrikes till ett fjärran land, är det spårbart under hela resan.

Har du ett större antal paket att skicka, där dessutom var paket för sig ska till en enskild plats, kommer spårningsverktyget till användning. Du kan då nämligen spåra varje paket för sig, samtidigt som du har en överblick över hela leveransen. Posten erbjuder två olika verktyg för att spåra paket. Det första alternativet är att besöka deras hemsida, och där leta upp sidan för spårning.

På denna sida finns en sökmotor där du kan söka på tre former av uppgifter för att få upp din försändelse. Du kan söka på leveransens försändelse-ID, ditt logistikkundnummer som avsändare, eller en sms-avisering. Det andra verktyget som Posten erbjuder är deras app.

 1. Där läggs din leverans in automatiskt efter att du beställt den, med full spårningsinformation tillgänglig.
 2. Utöver dessa två erbjuder Paket.se ett tredje alternativ.
 3. När du beställer leverans hos oss kan du smidigt spåra paketet direkt på vår sida.
 4. Allt du behöver göra är att skriva in ditt ordernummer i vår spårningssökare, och alla spårningsuppgifter blir direkt tillgängliga.

Du slipper då klicka dig igenom Postens hemsida eller ladda ner deras app. Med oss är paketspårning lika enkel och smidig som beställning.
Visa hela svaret