Paket I Tull Hur Länge?

0 Comments

Paket I Tull Hur Länge
Hur länge ligger en vara kvar hos Tullverket? – Saknar du en vara kan den vara kvar hos Tullverket då de bland annat har rätt att beslagta, alternativt omhänderta, otillåtna varor. Du blir dock meddelad om detta sker, så har du inget hört bör du vända dig till din speditör.

Är du företagskund hos PostNord använder du med fördel vårt företagsverktyg Track & Trace för att spåra ditt/dina försändelser. Är försändelsen märkt med “Under importbehandling” (på eng. “Held by customs” ) betyder det att den finns hos PostNord. I det fallet krävs det ett inlämningsnummer för att spåra paketet (numret ska ha angivits i samband med att försändelsen skickades).

Under perioder med hög arbetsbelastning kan det ta ett par veckor innan du får din leverans. För mer information, se Vad händer om paket fastnar i tullen?
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att Tullklarera?

Hur lång tid tar en tullklarering? – En tullklarering tar i regel mindre än en timme att genomföra, men för att säkerställa att inga förseningar uppkommer tar vi gärna in underlaget så tidigt som möjligt. Faktorer som påverkar tidsåtgången inkluderar bland annat dokumentationskraven samt vilka typer av varor som ska exporteras/importeras.
Visa hela svaret

Varför fastnar paket i tullen?

Varför kan paket fastna i tullen? – Paket kan fastna i tullen ifall misstanke om otillåtet innehåll finns. Bristfällig dokumentation om vikt, innehåll, ursprung, värde samt avsändare och mottagare kan också göra att paket tas om hand av Tullverket för vidare analys. Läs mer: Hur lång tid tar tullklareringen ?
Visa hela svaret

Vad händer om något fastnar i tullen?

Om speditörer och transport – Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms? Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Vilken lagstiftning stödjer Postnords roll? Postnord är den enda aktör i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Detta innebär att Postnord har utsetts att inneha denna roll och är föremål för revisioner från Post- och Telestyrelsen för att säkerställa kvaliteten i posthanteringen.

Enligt postlagen (2010:1045) 4 kap.7 § får ett postbefordringsföretag delta i det internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen, om företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran, företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant samarbete.

Regeringen har utsett Postnord att vara den postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt världspostkonventionen (UPU) och företräder Sverige i frågor som avser operativ verksamhet inom postområdet. Detta ska ha skett den 24 februari 1994. Möjligheten att bedriva postverksamhet (vilket ett 30-tal företag gör i Sverige) – och där det är PTS som beviljar tillstånd – ska skiljas från utseende till postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt UPU.

Enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 7 § 2 är det PTS som handlägger frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom världspostföreningen UPU. Det är vidare endast Postnord som är “postoperatör” i kompletteringsförordningens mening.

 • Och endast en postoperatör hanterar postförsändelser (som innehåller en vara).
 • Oppling sker till UPU här.
 • Lägg dock märke till att det finns andra posttjänster inom UPU – till exempel kurirflödet – som Postnord inte är ensamma om.
 • Vad händer om jag vill returnera en vara som jag ännu inte har hämtat ut? Kontakta transportören och fråga om du kan skicka tillbaka varan till avsändaren.

Du behöver då inte betala någon tull, moms eller eventuellt andra skatter. Om du har handlat från en webbutik som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta webbutik en du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad. Jag har beställt en tröja från ett företag i USA men har inte fått något paket än.

 • Jag har skickat efterlysning via deras webbplats.
 • An man spåra om ett paket har “fastnat” i tullen? Nej, Tullverket hanterar inte några försändelser på det sättet.
 • Det sköts av ett transportföretag.
 • Var är mitt paket? Kan jag välja min speditör själv? I vissa fall kan du, när du handlar från webbutiken, välja vilken speditör som ska skicka din försändelse.
You might be interested:  Eftersänd Post Hur Gör Man?

Men i fallet med den kinesiska posten är det automatiskt Postnord som hanterar alla postorderförsändelser i Sverige. Varför måste jag betala en avgift till min speditör? Tullverket har vare sig insyn i eller påverkan på att speditörerna tar ut avgifter för sina tjänster, eller vilka belopp de tar ut.

Ontakta din speditör för frågor och synpunkter. Om jag har betalat moms i samband med köpet, behöver jag då ändå betala den administrativa avgiften till min speditör? Tullverket kan inte svara på vilka administrativa avgifter företaget som transporterar dina varor tar ut. Kontakta din speditör för att se hur de hanterar det.

Varför samarbetar Tullverket med vinstdrivande Postnord? Postnord är den enda aktören i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Det innebär att om något skickas med posten i ett annat land är det Postnord som transporterar varan i Sverige.

 1. Denna roll innebär dock inte att Tullverket samarbetar med Postnord.
 2. Vi behandlar Postnord på samma sätt som andra företag.
 3. Ommer det att komma en digital tjänst för de som vill deklarera själva? Vi tittar på möjligheten att ta fram en tjänst för privatpersoner, men det är ett arbete som måste synkroniseras med det arbete som görs inom EU i den här frågan.

Varför behöver man fylla i alla dessa uppgifter när man deklarerar själv? Varje uppgift har ett syfte.
Visa hela svaret

Vad innebär tullklarering DHL?

Tulltjänster, DHL Express internationella tullklareringstjänster DHL Express har världsomfattande tullkunskap och -erfarenhet. Vi vet att en smidig och effektiv tullklarering hjälper dina transporter att anlända så snabbt som möjligt. Vi tillhandahåller standardiserade tjänster som effektivt stöder tullklareringsprocessen.

Tullförberedelse
Export av varor som omfattas av ytterligare kontroller En exportdeklaration krävs för försändelser som överstiger ett visst tröskelvärde. Kan även gälla för försändelser som innehåller kontrollerade råvaror eller som överskrider en specifik vikt.
Skicka som oförtullat gods Transitering gäller både export- och importsändningar när DHL är skyldig att öppna, hantera eller rapportera någon form av överlåtelse under tullupplag.
Importera försändelser som innehåller flera varuslag
Låt DHL ordna en tillfällig import eller export På kundens begäran underlättar DHL den tillfälliga importen/exporten av varor genom att skicka in nödvändiga dokument såsom en ATA-carnet och följa tullprocesser som specificeras av Tullen.
Dra nytta av förmånstull På avsändarens begäran har DHL förberett eller tillhandahållit ett ursprungsintyg/preferensbevis eller andra liknande formulär för att intyga att varorna i en viss exportförsändelse har producerats, tillverkats eller bearbetats i ett visst land, vilket tillåter förmånliga tullsatser att hävdas vid destinationen och/eller överensstämmer med handelshinder. Vanliga exempel är EUR1, ATR.

table>

Tullprocess Icke-rutinmässig klarering Varor exkluderade från standardklarering Gäller i utvalda länder, vid import av varor med ett totalvärde eller en vikt som överskrider de gränser som fastställts av tullmyndigheterna i destinationslandet, eller på grund av andra lagstadgade krav som undantas från rutinmässiga tullklareringsprocesser. När försändelsen inte kan släppas av tullen Lagringsavgifter tillkommer när försändelsen inte kan släppas av tullen på grund av felaktiga eller saknade dokument. Avgifterna träder i kraft efter transportens ankomstdatum eller ombudsavisering, beroende på vilket som är senare. Avgiften gäller tull- och momsbetalaren. Per försändelse Per dag Efter 3 kalenderdagar 50.00 SEK plus 5.00 SEK per kg Vi underlättar licensansökan. För att påskynda importen av utvalda kontrollerade råvaror, såsom medicintekniska produkter, läkemedel, datorskärmar, laserCD-spelare, kosmetika, glasögon, livsmedel och livsmedel, är DHL skyldig att arkivera specifik information för att erhålla nödvändiga importtillstånd eller licenser.
You might be interested:  Hur Ofta Delar Bring Ut Post?

table>

Tullhjälp Tull och moms till importör Påskynda tullklareringen med ett utbetalningsavtal DHL kommer att påskynda tullklareringsprocessen och förskottsbetala tull- och momsavgifter relaterade till en försändelse, medan mottagaren skjuter upp betalningen till ett överenskommet datum. Avtal krävs. Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre Tull och moms till mottagare Tullavgifter kan faktureras till mottagaren Denna tjänst omfattar all import av en tullpliktig försändelse för vilken DHL har använt sin egen tullkredit hos Tullmyndigheten för att förskottsbetala tull, moms eller andra avgifter för importörer och konsumenter som DHL inte har avtal med. Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre Ange det ombud som du föredrar På importörens begäran kommer DHL att tillhandahålla nödvändigt pappersunderlag till kundens utsedda ombud för att utföra importklareringen och återuppta leveransen till slutdestinationen när klareringen är slutförd. DHL ansvarar inte för relaterade tidsaspekter av inlämningen till tullen eller för klareringen av försändelsen. Försändelsen tullklareras och levereras av ditt utvalda ombud Införsel under andra statliga myndigheter Vid import av varor som omfattas av ytterligare kontroller

ul> DHL kommer att förskottsbetala och debitera för certifikatavgifter som krävs av myndigheter Försändelser som bokats med tjänsten Duty Tax Paid (DTP) kan bli föremål för ytterligare tullavgifter. I tillämpliga fall kommer dessa att faktureras DTP-avsändaren. Dessa avgifter kan inkludera men är inte begränsade till:

Icke-rutinmässig klarering Tullinspektion Tillstånd och licenser Tillfällig lagring Extra varulinjer

: Tulltjänster, DHL Express internationella tullklareringstjänster
Visa hela svaret

Hur länge ligger mitt paket kvar?

Undvik returer med rapporten “Inte hämtad på utlämningsställe” När en sändning legat på ett utlämningsställe i två veckor utan att hämtas ut skickas den tillbaka till dig som avsändare (OBS! Sändningar till paketautomatiI Finland har en veckas liggtid). Detta leder till att:

 • Du påförs en returkostnad
 • Du eventuellt mister potentiella intäkter från försäljningen

Mottagaren får flera aviseringar från Bring om att hämta ut sändningen som ligger på utlämningsstället. Med rapporten “Inte hämtad på utlämningsställe” får du också möjlighet att följa upp mottagarna själv. Observera att liggtiden är längre än två veckor i juli och december.
Visa hela svaret

Har tullen pistol?

Rätt att inneha och bära tjänstepistol –

 1. 2 § En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning för högst ett år sedan.
 2. En tulltjänsteman som har tilldelats en tjänstepistol får bära vapnet endast vid
 3. 1. målinriktad spaning mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa, dock inte på färjeterminal, flygplats eller annan liknande plats,
 4. 2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa,
 5. 3. övningsskjutning eller

4. genomförande av skjutprov.

 • När tjänstepistol bärs med stöd av punkt 1 och 2 andra stycket skall även skyddsväst bäras.
 • En tulltjänsteman kan få särskilt tillstånd att bära tjänstepistol vid övningsskjutning och provskjutning som syftar till att kvalificera tjänstemannen för tilldelning och innehav av sådant vapen.
 • 3 § Vid tjänstgöring får en tulltjänsteman inte bära annat skjutvapen än tjänstepistol om inte annat finns föreskrivet i annan författning.
 • Det finns särskilda bestämmelser om tulltjänstemans användande av vapen vid medverkan i beredskapstillstånd och krig.

Visa hela svaret

Hur vet jag om jag måste betala tull?

Tull – Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer. Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift. Tullavgiften beräknas bland annat på inköpspris och fraktkostnad.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar tulldeklaration PostNord?

Hur länge ligger en vara kvar hos Tullverket? – Saknar du en vara kan den vara kvar hos Tullverket då de bland annat har rätt att beslagta, alternativt omhänderta, otillåtna varor. Du blir dock meddelad om detta sker, så har du inget hört bör du vända dig till din speditör.

 1. Är du företagskund hos PostNord använder du med fördel vårt företagsverktyg Track & Trace för att spåra ditt/dina försändelser.
 2. Är försändelsen märkt med “Under importbehandling” (på eng.
 3. Held by customs” ) betyder det att den finns hos PostNord.
 4. I det fallet krävs det ett inlämningsnummer för att spåra paketet (numret ska ha angivits i samband med att försändelsen skickades).
You might be interested:  Hur Ska Man Avsluta Ett Personligt Brev?

Under perioder med hög arbetsbelastning kan det ta ett par veckor innan du får din leverans. För mer information, se Vad händer om paket fastnar i tullen?
Visa hela svaret

Vad är tullklarering DHL?

Tulltjänster, DHL Express internationella tullklareringstjänster DHL Express har världsomfattande tullkunskap och -erfarenhet. Vi vet att en smidig och effektiv tullklarering hjälper dina transporter att anlända så snabbt som möjligt. Vi tillhandahåller standardiserade tjänster som effektivt stöder tullklareringsprocessen.

Tullförberedelse
Export av varor som omfattas av ytterligare kontroller En exportdeklaration krävs för försändelser som överstiger ett visst tröskelvärde. Kan även gälla för försändelser som innehåller kontrollerade råvaror eller som överskrider en specifik vikt.
Skicka som oförtullat gods Transitering gäller både export- och importsändningar när DHL är skyldig att öppna, hantera eller rapportera någon form av överlåtelse under tullupplag.
Importera försändelser som innehåller flera varuslag
Låt DHL ordna en tillfällig import eller export På kundens begäran underlättar DHL den tillfälliga importen/exporten av varor genom att skicka in nödvändiga dokument såsom en ATA-carnet och följa tullprocesser som specificeras av Tullen.
Dra nytta av förmånstull På avsändarens begäran har DHL förberett eller tillhandahållit ett ursprungsintyg/preferensbevis eller andra liknande formulär för att intyga att varorna i en viss exportförsändelse har producerats, tillverkats eller bearbetats i ett visst land, vilket tillåter förmånliga tullsatser att hävdas vid destinationen och/eller överensstämmer med handelshinder. Vanliga exempel är EUR1, ATR.

table>

Tullprocess Icke-rutinmässig klarering Varor exkluderade från standardklarering Gäller i utvalda länder, vid import av varor med ett totalvärde eller en vikt som överskrider de gränser som fastställts av tullmyndigheterna i destinationslandet, eller på grund av andra lagstadgade krav som undantas från rutinmässiga tullklareringsprocesser. När försändelsen inte kan släppas av tullen Lagringsavgifter tillkommer när försändelsen inte kan släppas av tullen på grund av felaktiga eller saknade dokument. Avgifterna träder i kraft efter transportens ankomstdatum eller ombudsavisering, beroende på vilket som är senare. Avgiften gäller tull- och momsbetalaren. Per försändelse Per dag Efter 3 kalenderdagar 50.00 SEK plus 5.00 SEK per kg Vi underlättar licensansökan. För att påskynda importen av utvalda kontrollerade råvaror, såsom medicintekniska produkter, läkemedel, datorskärmar, laserCD-spelare, kosmetika, glasögon, livsmedel och livsmedel, är DHL skyldig att arkivera specifik information för att erhålla nödvändiga importtillstånd eller licenser.

table>

Tullhjälp Tull och moms till importör Påskynda tullklareringen med ett utbetalningsavtal DHL kommer att påskynda tullklareringsprocessen och förskottsbetala tull- och momsavgifter relaterade till en försändelse, medan mottagaren skjuter upp betalningen till ett överenskommet datum. Avtal krävs. Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre Tull och moms till mottagare Tullavgifter kan faktureras till mottagaren Denna tjänst omfattar all import av en tullpliktig försändelse för vilken DHL har använt sin egen tullkredit hos Tullmyndigheten för att förskottsbetala tull, moms eller andra avgifter för importörer och konsumenter som DHL inte har avtal med. Minimum 100 kr eller 2 % av importavgiften om högre Ange det ombud som du föredrar På importörens begäran kommer DHL att tillhandahålla nödvändigt pappersunderlag till kundens utsedda ombud för att utföra importklareringen och återuppta leveransen till slutdestinationen när klareringen är slutförd. DHL ansvarar inte för relaterade tidsaspekter av inlämningen till tullen eller för klareringen av försändelsen. Försändelsen tullklareras och levereras av ditt utvalda ombud Införsel under andra statliga myndigheter Vid import av varor som omfattas av ytterligare kontroller

ul> DHL kommer att förskottsbetala och debitera för certifikatavgifter som krävs av myndigheter Försändelser som bokats med tjänsten Duty Tax Paid (DTP) kan bli föremål för ytterligare tullavgifter. I tillämpliga fall kommer dessa att faktureras DTP-avsändaren. Dessa avgifter kan inkludera men är inte begränsade till:

Icke-rutinmässig klarering Tullinspektion Tillstånd och licenser Tillfällig lagring Extra varulinjer

: Tulltjänster, DHL Express internationella tullklareringstjänster
Visa hela svaret