När Jag Har Stannat Bilen För Att Lasta Ur Ett Paket?

0 Comments

När Jag Har Stannat Bilen För Att Lasta Ur Ett Paket
Stå still eller parkerad – En bil är parkerad om den står still. Detta är grundregeln och gäller både om det sitter en förare i bilen och om bilen står still utan förare. Det finns dock några undantag. En bil kan stå still utan att vara parkerad om den står still för att undvika en fara.

Räver trafikförhållandena att bilen måste stå still är den inte heller parkerad. Det kan till exempel vara om du står still vid ett rödljus. Du får också stanna bilen en kort stund för att släppa på eller av en passagerare eller för att lasta i eller ur något utan att det räknas som att bilen är parkerad.

Du får dock varken stanna eller parkera bilen så att du står i vägen för dina medtrafikanter. Detta innebär bland annat att du måste stanna eller parkera bilen i färdriktningen och att det finns särskilda regler vid hållplatser och trafikkorsningar. Du får alltså stanna bilen utan att den anses vara parkerad om du:

ska släppa av eller på en passagerare ska lasta på eller av gods står still för att undvika fara står still för att trafikförhållandena kräver det.

Visa hela svaret

Kan man få böter om man sitter kvar i bilen?

Vad räknas som parkering? – Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte räknas allt stannade som parkering, förutom om du stannar av följande orsaker:

 • För att trafiksituationen kräver det.
 • För att undvika fara.
 • För av- och påstigning av passagerare.
 • För av- och pålastning av gods.

Om du till exempel stannar för att ringa ett samtal eller sms:a en kompis räknas det som att du parkerat ditt fordon.
Visa hela svaret

Är det tillåtet att lasta ur en bil på en plats där det råder parkeringsförbud?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Till att börja med finns det inga regler för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. Då det heller inte finns någon viss godkänd tid som fordon får vara uppställda i strid med angivna anvisningar så finns i princip ingen skyldighet för parkeringsvakterna att vänta.

Däremot avvaktar parkeringsvakter ofta några minuter av praktiska skäl, dels för att ge tid för att köpa parkeringsbiljett och dels för de fall där lastning och avlastning är tillåtet trots parkeringsförbud. Det stämmer att det är tillåtet att stanna/parkera för lastning och avlastning trots att det råder parkeringsförbud på platsen.

Därför bör en parkeringsvakt avvakta fem till tio minuter på ett parkeringsförbud för att förvissa sig om att ingen lastning pågår. Med lastning och lossning avses som du uppger att bära föremål mellan fordon och fastighet. Man får i princip stå den tid det behövs för det, men avbrott i lastning eller lossning får inte ske.

You might be interested:  Varför Går Det Inte Att Spåra Paket Postnord?

Dock finns en praxis hos parkeringsbolag att man får stå 10 minuter, men det måste komma någon till fordonet med ett par minuters intervall. När en uppställning för lastning egentligen övergår till att bli parkering är inte reglerat i detalj. Det kan dock vara mycket längre tid än tio minuter. Begränsningen är att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas.

Tidsangivelserna 5-10 minuter är enbart ett stöd för bevisningen om en felparkering. Om exempelvis parkeringsvakten haft bilen under uppsikt i tio minuter utan tecken på på- eller avlastning så utgör det en ganska stark indikation på att någon lastning inte pågått kontinuerligt.

 1. An man däremot visa att lastning har pågått bör parkeringsanmärkningen bestridas.
 2. Har fordonet parkerats på privat mark gäller lagen on kontrollavgift.
 3. Enligt 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området ta ut kontrollavgift om ett fordon parkerats i strid mot förbud eller villkor som markägaren har beslutat.

Har man fått en kontrollavgift och anser att den är felaktig så finns det möjlighet att bestrida den. Till att börja med ska man ta kontakt med markägaren eller parkeringsbolaget, vilket du redan gjort. Det kan vara relevant att vända sig direkt till bolaget som tillhandhåller tjänsten för att få tillgång till handlingar och övrigt material som låg till grund för bedömningen när parkeringsboten utfärdades.

Till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift (alltså parkering på kommunal mark), ska man inte betala kontrollavgiften om man vill bestrida den. Ett betalande brukar nämligen ses som ett erkännande att man parkerat fel och fakturautställaren anser då ärendet som avklarat och vidtar inga fler åtgärder.

Betalar man in en kontrollavgift som man anser felaktig måste fordonsägaren istället ansöka om stämning mot fakturautställaren. Kontrollavgiften bör bestridas skriftligen, se till att få med alla omständigheter och bevis samt bifoga kopior på handlingar, exv.

 • Fotografier, som du vill åberopa till stöd för din sak.
 • Håller markägaren/parkeringsbolaget fast vid sitt krav på betalning men man fortfarande anser att man har rätt så bör man upprepa bestridandet för att undvika att kravet lämnas för indrivning.
 • Om bolaget vidhåller sitt krav på betalning efter ditt bestridande ankommer det på parkeringsbolaget att få saken prövad i domstol.

Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum, 9 § 2 st lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, Skulle det däremot gälla en parkeringsanmärkning från parkering på kommunens gator regleras situationen i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift,
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilken Tid Kör Postnord Ut Paket?

Får man stanna för att lasta av?

Det är tillåtet att stanna för lastning och lossning:

Bredvid ett annat fordon så länge inte övrig trafik hindras. I dessa fall är det lämpligt att alltid ha någon vid fordonet ifall det behöver flyttas. Välj alltid i första hand att ställa fordonet längs med körbanekanten. På plats eller område med parkeringsförbud eller på en huvudled. På gågator och gångfartsområde. Särskilda regler gäller: för delar av Ronnebygatan och Borgmästaregatan som även är reglerade med förbud mot motorfordonstrafik samt område med stannandeförbud alla dagar mellan klockan 11.00-05.00. För att köra in dess tider måste särskilt tillstånd sökas hos Karlskrona kommun. Tillstånd ges normalt inte innan klockan 18.00 för att köra in och lasta och lossa då detta främst ska utföras mellan klockan 05.00-11.00 På lastplats. Kom ihåg att lastplatsen inte är en parkering och att inte uppta platsen längre än nödvändigt. På avgiftsbelagd plats är det tillåtet att stanna för att lasta eller lossa utan att betala. Lastningen och lossningen ska vara pågående, det innebär det ska vara någon form av aktivitet vid fordonet var tionde minut. Andra aktiviteter som till exempel ned- eller uppackning av gods och varor är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att stanna för lastning och lossning:

Närmare än 10 meter från korsning och övergångsställe. På gång-/cykelbanor, trottoarer, gräsytor, mot färdriktningen. På p-plats reserverad för rörelsehindrad, annat fordonsslag eller busshållplats. På plats eller område med stannandeförbud. På platser där det normalt är förbjudet att köra in. På dessa platser kan särskilt tillstånd sökas hos Karlskrona kommun för att få köra in under vissa tider på dygnet.

Varningsblinkers ska inte användas för att informera parkeringsvakten om pågående lastning och lossning.
Visa hela svaret

När anses en bil vara parkerad?

När jag har stannat för att undvika fara. När jag har stannat för att släppa av samt plocka upp passagerare. När jag har stannat för att lasta av gods.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor. Förklaring Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte så räknas allt stannande som parkering, dock med följande undantag:

För av- och påstigning av människor. För av- och pålastning av gods. För att förhindra olyckor. För att det krävs av trafikförhållandena.

Visa hela svaret

Vad är det lägsta man kan få i böter?

3. Inledning – Reglerna om bötesstraff finns i 25 kap. BrB, I 1 § föreskrivs att bötesstraff utdöms i form av dagsböter, penningböter eller normerade böter.3 Vidare sägs i samma paragraf att om ingenting annat är föreskrivet skall bötesstraff dömas ut i dagsböter, eller om brottet bör föranleda ett lägre straff än 30 dagsböter, i penningböter.

 1. När det gäller ramarna för straffmätningen föreskrivs i 2 § att det minsta antalet dagsböter är 30 och det högsta är 150.
 2. Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp om minst 30 kronor och högst 1 000 kr efter vad som bedöms skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.
You might be interested:  Fyndiq Var Är Mitt Paket?

Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Minsta bötesbelopp vid dagsböter är 450 kronor. Penningböter skall enligt 3 § bestämmas till lägst 100 kronor och högst 2 000 kronor. Om ett lägre högsta belopp är särskilt föreskrivet gäller det.

Det går däremot inte att underskrida det lägsta beloppet. Böter får enligt 5 § användas som gemensamt straff för flera brott om böter kan följa på vart och ett av brotten. Föranleder något av brotten dagsböter skall det gemensamma straffet enligt 6 § första stycket dömas ut i dagsböter. Enligt 6 § andra stycket får gemensamt straff i dagsböter uppgå till högst 200 dagsböter och när det gäller penningböter till 5 000 kr.3 Den sistnämnda bötesformen är mycket ovanlig och berörs inte vidare här.

Inledning Ds 2005:41 Antalet dagsböter och penningbotens storlek bestäms av brottets straffvärde.
Visa hela svaret

Hur många minuter innan böter?

Hur länge måste en parkeringsvakt vänta? Hej, Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga, Det finns ingen lagstiftning om hur länge en parkeringsvakt måste innan en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas, så kallade p-böter.

Normalt sätt behöver inte parkeringsvakten vänta med att skriva en p-bot då det inte finns någon speciell tid som ett fordon får vara uppställt i strid med skyltade villkor. Av praktiska skäl brukar dock parkeringsvakterna vänta några minuter innan några p-böter skrivs. Anledningen till detta är att ett fordon naturligtvis inte är felparkerat under den tiden det tar att köpa biljett.

Det är också tillåtet att stanna för lastning trots parkeringsförbud. På ett parkeringsförbud måste parkeringsvakten därför förvissa sig om att ingen lastning pågår. På avgiftsbelagda parkeringar och parkeringsförbud brukar det därför finnas rutiner att vänta mellan fem och tio minuter innan p-boten skrivs.

 1. Det är dock värt att notera att ett fordon är parkerat trots att föraren väntar i bilen.
 2. På platser med förbud att stanna eller platser där tillåtelse att stanna bara gäller för av- och påstigning väntas i regel ingen tid innan en p-bot utfärdas.
 3. Handikapplatser, övergångsställen, bussfiler och liknande platser ska alltså vara helt fredade även från korta ärenden.

Slutsats: En parkeringsvakt har således rätt att utfärda en p-bot direkt, utan att behöva vänta någon särskild tid. Behöver du hjälp med att bestrida en förmodad felaktig p-bot är du givetvis välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl.10:00-16:00) eller maila oss på [email protected].
Visa hela svaret